Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 224 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 89/471/EWG zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3238)

Data ogłoszenia:2005-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 224 POZ 20

L 224/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 89/471/EWG zatwierdzającą metody w Niemczech klasyfikacji tusz wieprzowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3238)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2005/628/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W decyzji 89/471/EWG wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

1) artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jako metodę klasyfikacji tusz wieprzowych zatwierdza się metodę oceny chudego mięsa na podstawie stosowania przyrządu »Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro«, której szczegóły podano w części I Załącznika.”; 2) skreśla się art. 4a; 3) w części I Załącznika wprowadza się następujące zmiany: a) tytuł otrzymuje brzmienie: „CZĘŚĆ 1

Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro”;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 89/471/EWG (2) zatwierdzono kilka metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Niemczech.

(2)

Rząd Niemiec skierował do Komisji wniosek o zatwierdzenie stosowania nowego przyrządu jako układu odniesienia przy ocenie zawartości chudego mięsa w tuszach w ramach istniejących metod klasyfikacji oraz przedstawił szczegółowe informacje wymagane na mocy art. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (3).

(3)

Analiza tego wniosku wykazała, że zostały spełnione warunki zatwierdzenia nowego przyrządu. Stosowanie przyrządu „Ultrasound-Scanner SSD 256” jako układu odniesienia przy ocenie zawartości chudego mięsa można zatem zastąpić stosowaniem przyrządu „Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro”.

b) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1) »Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro« to dwuwymiarowy skaner ultradźwiękowy przetwarzający obrazy cyfrowe. System obsługiwany jest za pomocą linearnej sondy o częstotliwości 3,5 MHz, która pozwala na ultradźwiękową penetrację do głębokości około 20 cm w zależności od wybranego wyświetlacza. Szerokość skanowania sondy wynosi 9,4 cm, co odpowiada dwóm lub trzem żebrom tuszy. Metoda oceny określona w ust. 2 jest stosowana jako metoda klasyfikacji tusz wieprzowych ustalona na podstawie wartości pomiarów przeprowadzonych za pomocą przyrządu »Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro». Każdy przyrząd wykorzystywany w ubojniach musi być skalibrowany i musi podawać wartości pomiarów równoważne z wartościami podawanymi przez przyrząd »Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro«.”

(4)

Należy zatem 89/471/EWG.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 5). (2) Dz.U. L 233 z 10.8.1989, str. 30. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 97/546/WE (Dz.U. L 224 z 14.8.1997, str. 20). (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 39. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3127/94 (Dz.U. L 330 z 21.12.1994, str. 43).

30.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/21

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 224 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L224 - 22 z 200530.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1004/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na produkty cukrownicze pochodzące z Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii, Czarnogóry i Kosowa, przewidziane rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2000 (Dz.U. L 170 z 1.7.2005)

 • Dz. U. L224 - 17 z 200530.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3234)

 • Dz. U. L224 - 7 z 200530.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2005 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 333) (1)

 • Dz. U. L224 - 5 z 200530.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L224 - 3 z 200530.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie początku okresu niektórych płatności

 • Dz. U. L224 - 1 z 200530.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.