Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 224 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie początku okresu niektórych płatności

Data ogłoszenia:2005-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 224 POZ 3

30.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1418/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie początku okresu niektórych płatności

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. q) i art. 155,

zwłaszcza w odniesieniu do premii z tytułu owiec i kóz oraz płatności z tytułu wołowiny. Aby to przesunięcie nie wpłynęło na sytuację finansową gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec, kóz oraz krów mamek, kilka Państw Członkowskich zwróciło się do Komisji z wnioskiem o podjęcie środków przejściowych. Stosownym środkiem w tej kwestii jest przesunięcie na dzień 1 listopada daty rozpoczęcia okresu wypłat premii z tytułu owiec i kóz oraz premii z tytułu krów mamek, o których mowa odpowiednio w tytule IV rozdział 11 oraz w art. 125 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(4)

W związku z powyższym w odniesieniu do roku 2005 należy wprowadzić odstępstwo dotyczące terminu płatności, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, w odniesieniu do premii i płatności określonych w tytule IV rozdział 7 i 11 oraz w art. 125 tego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z tytułem IV rozdział 7 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 producenci mleka mogą otrzymywać premię mleczną oraz płatności dodatkowe. Na mocy art. 28 ust. 2 tego rozporządzenia wspomniane premie i płatności wypłacane są raz w roku w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Mimo pomocy bezpośredniej wypłacanej producentom spadek cen na rynku mleka może krótkoterminowo negatywnie wpłynąć na środki finansowe gospodarstw mlecznych, ponieważ pomoc ta jest wypłacana jedynie w określonych terminach w ciągu roku. W obliczu obecnej sytuacji kilka Państw Członkowskich zwróciło się do Komisji z wnioskiem o podjęcie nadzwyczajnych środków pozwalających na uniknięcie takiego ryzyka. Stosownym środkiem w tej kwestii jest wcześniejsze rozpoczęcie okresu wypłaty pomocy bezpośrednich w sektorze mleka. Jednak ze względów budżetowych nie może to nastąpić do dnia 16 października 2005 r.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, w roku 2005 początek okresu wypłat premii mlecznych i płatności dodatkowych określonych w tytule IV rozdział 7 wspomnianego rozporządzenia ustala się na dzień 16 października.

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od przepisów art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, w roku 2005 początek okresu wypłat premii z tytułu owiec i kóz określonych w tytule IV rozdział 11 wspomnianego rozporządzenia oraz premii z tytułu krów mamek określonych w art. 125 wspomnianego rozporządzenia ustala się na dzień 1 listopada.

(3)

Wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, w szczególności jego art. 28 ust. 2, skutkuje również przesunięciem, w porównaniu z wcześniejszą sytuacją, daty, począwszy od której można dokonywać wypłat,

Artykuł 3

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2005 (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15).

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 224/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 224 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L224 - 22 z 200530.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1004/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na produkty cukrownicze pochodzące z Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii, Czarnogóry i Kosowa, przewidziane rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2000 (Dz.U. L 170 z 1.7.2005)

 • Dz. U. L224 - 20 z 200530.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 89/471/EWG zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3238)

 • Dz. U. L224 - 17 z 200530.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3234)

 • Dz. U. L224 - 7 z 200530.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2005 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 333) (1)

 • Dz. U. L224 - 5 z 200530.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L224 - 1 z 200530.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.