Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 224 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2005 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 333) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 224 POZ 7

Strona 1 z 4
30.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/7

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2005 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 333)

(Jedynie teksty w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, słoweńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/626/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja XV/8 stron Protokołu montrealskiego zezwala na produkcję i konsumpcję niezbędną do zaspokojenia potrzeb wynikających z niezbędnych zastosowań substancji kontrolowanych wymienionych w załącznikach A, B i C (grupa II i III substancji) Protokołu montrealskiego do celów laboratoryjnych i analitycznych wymienionych w załączniku IV do sprawozdania z siódmego spotkania stron, z zastrzeżeniem warunków określonych w załączniku II do sprawozdania z szóstego spotkania stron, decyzja VII/11 oraz decyzja XI/15 stron Protokołu montrealskiego.

Wspólnota wycofała się już z produkcji i konsumpcji chlorofluorowęglowodorów, innych całkowicie fluorowcowanych chlorofluorowęglowodorów, halonów, tetrachlorku węgla, 1,1,1-trichloroetanu, wodorobromofluorowęglowodoru oraz bromochlorometanu. Każdego roku Komisja jest zobowiązana określić niezbędne zastosowania dla tych substancji kontrolowanych, ilości, w jakich mogą być stosowane, jak również i przedsiębiorstwa, które mogą je stosować. Decyzja IV/25 stron Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, dalej zwanego „Protokołem montrealskim”, ustala kryteria stosowane przez Komisję przy określaniu wszelkich niezbędnych zastosowań oraz zezwala na produkcję i konsumpcję konieczną do zaspokojenia potrzeb wynikających z niezbędnych zastosowań substancji kontrolowanych w każdej ze stron.

(5)

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2077/2004 (Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 28).

Zgodnie z ust. 3 decyzji XII/2 dwunastego spotkania stron Protokołu montrealskiego w sprawie środków ułatwiających przejście na inhalatory ciśnieniowe wolne od chlorofluorowegląwodorów, Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Republika Słowacka, Słowenia, Szwecja, Węgry oraz Zjednoczone Królestwo powiadomiły Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (2), że chlorofluorowęglowodory (CFC) nie są już niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznych „krótkodziałających bronchodilatorów beta-agonistycznych”, „wdychanych sterydów” i „bronchodilatorów antycholinergicznych”. Artykuł 4 ust. 4 pkt i) lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 uniemożliwia stosowanie i wprowadzanie do obrotu CFC, chyba że są uznane za niezbędne zgodnie z warunkami opisanymi w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia. Powyższe ustalenia dotyczące braku niezbędości zmniejszyły zapotrzebowanie na CFC

(2) www.unep.org/ozone/dec12-2-3.shtml

L 224/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2005

we Wspólnocie. Poza tym art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 uniemożliwia przywóz inhalatorów ciśnieniowych zawierających CFC oraz wprowadzenie ich do obrotu, chyba że CFC w nich zawarte są uznane za niezbędne zgodnie z warunkami opisanymi w art. 3 ust. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 224 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L224 - 22 z 200530.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1004/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na produkty cukrownicze pochodzące z Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii, Czarnogóry i Kosowa, przewidziane rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2000 (Dz.U. L 170 z 1.7.2005)

 • Dz. U. L224 - 20 z 200530.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 89/471/EWG zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3238)

 • Dz. U. L224 - 17 z 200530.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3234)

 • Dz. U. L224 - 5 z 200530.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L224 - 3 z 200530.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie początku okresu niektórych płatności

 • Dz. U. L224 - 1 z 200530.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.