Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 225 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiająca Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa

Data ogłoszenia:2005-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 225 POZ 18

Strona 1 z 3
L 225/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiająca Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (2005/629/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Opinia STECF w sprawach związanych z rybołówstwem musi opierać się na zasadach doskonałości, niezależności, bezstronności i przejrzystości.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 33 ust. 1,

Bardzo ważnym jest, by STECF maksymalnie wykorzystał wiedzę specjalistyczną ekspertów ze Wspólnoty oraz spoza Wspólnoty, niezbędną do odpowiedzi na pytania szczegółowe.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Wdrożenie wspólnotowej polityki w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury wymaga wsparcia ze strony wysoko wykwalifikowanego personelu naukowego, w szczególności w zakresie stosowania biologii morskiej oraz rybołówstwa, technologii połowów, ekonomiki rybołówstwa oraz podobnych dyscyplin lub w związku z wymaganiami badań i gromadzenia danych w zakresie połowów i akwakultury.

W związku z ilością i znaczeniem zmian, jakie należy wprowadzić, należy uchylić decyzję Komisji 93/619/WE z dnia 19 listopada 1993 r. odnoszącą się do ustanowienia Komitetu Naukowego, Technicznego oraz Gospodarczego ds. Rybołówstwa (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Ustanowienie Komitetu Ustanawia się niniejszym Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa, zwany dalej „Komitetem”.

(2)

Należy uzyskać wymienione wsparcie ze strony stałego Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) powołanego w ramach Komisji.

(3)

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 Komisja powinna prowadzić regularne konsultacje z STECF w sprawach dotyczących ochrony i zarządzania żywymi zasobami wodnymi, łącznie z zagadnieniami biologicznymi, gospodarczymi, środowiskowymi, społecznymi oraz technicznymi, i powinna uwzględniać porady otrzymane od STECF przy przygotowywaniu wniosków w sprawie zarządzania rybołówstwem na mocy wyżej wymienionego rozporządzenia.

Artykuł 2 Rola STECF 1. Komisja regularnie lub każdorazowo, gdy uzna to za konieczne, konsultuje się z STECF prosząc o opinie w sprawie zagadnień, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. Komisja może wymagać przyjęcia takiej opinii w wyznaczonym terminie.

(2) Dz.U. L 297 z 2.12.1993, str. 25.

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

31.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/19

2. STECF może z własnej inicjatywy przekazywać opinie Komisji w sprawach, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. 3. STECF sporządza coroczne sprawozdanie na temat:

kandydatów na zastępców członków, którzy opuścili STECF zgodnie z art. 6 ust. 3.

5. Lista rezerwowa zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i dostępna jest na stronie internetowej Komisji.

a) sytuacji w odniesieniu do zasobów rybołówstwa Wspólnoty Europejskiej; b) gospodarczych konsekwencji sytuacji tych zasobów rybołówstwa; c) zmian w działalności połowowej, z uwzględnieniem czynników biologicznych, ekologicznych, technicznych i ekonomicznych; d) innych czynników ekonomicznych mających wpływ na rybołówstwo. Artykuł 3 Struktura 1. STECF składa się z nie mniej niż 30 członków i nie więcej niż 35 członków. 2. Członkowie STECF są ekspertami naukowymi w dziedzinie biologii i ekologii morskiej, nauk związanych z rybołówstwem, ochrony środowiska, dynamiki populacji, statystyki, technologii narzędzi połowowych, akwakultury oraz ekonomiki rybołówstwa i akwakultury.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 225 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 29 z 200531.8.2005

  Decyzja nr 4/2005 wspólnego komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 15 sierpnia 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L225 - 28 z 200531.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotycząca zasadniczych wymogów, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE, zapewniających nadajnikom radiolokacyjnym Cospas-Sarsat dostęp do służb ratowniczych (notyfikowana jako document nr C(2005) 3059) (1)

 • Dz. U. L225 - 23 z 200531.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiająca wzór formularza przekazania wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE

 • Dz. U. L225 - 17 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L225 - 15 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L225 - 13 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L225 - 11 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1425/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L225 - 9 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1424/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L225 - 7 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L225 - 5 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L225 - 3 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L225 - 1 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.