Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 225 POZ 29

Tytuł:

Decyzja nr 4/2005 wspólnego komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 15 sierpnia 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

Data ogłoszenia:2005-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 225 POZ 29

Strona 1 z 2
31.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/29

DECYZJA NR 4/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-EFTA W SPRAWIE WSPÓLNEGO TRANZYTU z dnia 15 sierpnia 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (2005/632/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

okres przejściowy, w którym będą one mogły korzystać z pisemnych zgłoszeń tranzytowych.

(7)

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Skomputeryzowany system tranzytowy w pełni funkcjonuje we wszystkich Umawiających się Stronach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz okazał się niezawodny i przydatny zarówno dla administracji celnej, jak i podmiotów gospodarczych. W tych okolicznościach nie jest już ekonomicznie uzasadnione dalsze zezwalanie na dopełnianie formalności za pomocą pisemnych zgłoszeń tranzytowych, których wykorzystanie oznacza, że właściwe władze zobowiązane są do ręcznego wprowadzania danych zawartych w takiej deklaracji do systemu skomputeryzowanego. Dlatego też, co do zasady, wszystkie zgłoszenia tranzytowe powinny być składane przy wykorzystaniu techniki przetwarzania danych. Decyzja o zezwoleniu na złożenie pisemnego zgłoszenia tranzytowego powinna jednak pozostać w gestii każdej z Umawiających się Stron w celu umożliwienia lepszej zgodności z wymogami ogólnymi obowiązującymi u Umawiającej się Strony. Korzystanie z pisemnych zgłoszeń tranzytowych powinno być dozwolone w wyjątkowych sytuacjach, w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym kontynuowania prowadzenia działań tranzytowych, gdy nie działa skomputeryzowany system tranzytowy służb celnych lub aplikacja podmiotu gospodarczego. Celem umożliwienia prowadzenia operacji tranzytowych podróżnym właściwe władze powinny umożliwić korzystanie z pisemnych zgłoszeń tranzytowych, w przypadkach gdy podróżni nie mają bezpośredniego dostępu do skomputeryzowanego systemu tranzytowego. Ponieważ niektóre państwa muszą stworzyć niezbędne narzędzia i łącza celem umożliwienia wszystkim podmiotom gospodarczym przyłączenia się do skomputeryzowanego systemu tranzytowego, należy wyznaczyć

Z wyjątkiem przypadków niefunkcjonowania skomputeryzowanego systemu tranzytowego służb celnych lub aplikacji podmiotu gospodarczego, właściwe władze przyjmujące pisemne zgłoszenia tranzytowe powinny zapewnić, by dane tranzytowe były wymieniane pomiędzy właściwymi władzami z wykorzystaniem technologii informatycznych i sieci komputerowych. Konwencja powinna w związku z tym zostać odpowiednio zmieniona,

(8)

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku I do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r. Właściwe władze mogą jednak, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r., w dalszym ciągu przyjmować pisemne zgłoszenia tranzytowe. W przypadkach podjęcia przez właściwe władze decyzji o przyjmowaniu po dniu 1 lipca 2005 r. pisemnych zgłoszeń tranzytowych Komisja jest wcześniej pisemnie informowana o tej decyzji. W takim przypadku właściwe władze danych państw zapewniają wymianę danych tranzytowych między właściwymi władzami za pomocą sieci informatycznych oraz komputerowych. Sporządzono w Bernie, dnia 15 sierpnia 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Rudolf DIETRICH

(3)

(4)

(5)

(6)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 226 z 13.08.1987, str. 2. Konwencja ostatnio zmieniona decyzją nr 3/2005 (Dz.U. L 189 z 21.7.2005, str. 61).

L 225/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2005

ZAŁĄCZNIK W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

1. artykuł 17 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 17 1. Zgłoszenia tranzytowe składa się w urzędzie celnym wyjścia przy zastosowaniu technik przetwarzania danych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 225 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 28 z 200531.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotycząca zasadniczych wymogów, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE, zapewniających nadajnikom radiolokacyjnym Cospas-Sarsat dostęp do służb ratowniczych (notyfikowana jako document nr C(2005) 3059) (1)

 • Dz. U. L225 - 23 z 200531.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiająca wzór formularza przekazania wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE

 • Dz. U. L225 - 18 z 200531.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiająca Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa

 • Dz. U. L225 - 17 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L225 - 15 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L225 - 13 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L225 - 11 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1425/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L225 - 9 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1424/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L225 - 7 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L225 - 5 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L225 - 3 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L225 - 1 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.