Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 226 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania Niemcom jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3153)

Data ogłoszenia:2005-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 226 POZ 10

L 226/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania Niemcom jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3153)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2005/633/WE)

KOMISJA WSPÓLNÓT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 6 lit. e) załącznika IVa, a także mając na uwadze, co następuje:

Niemcy złożyły wniosek i przekazały informację na temat systemu automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszeń w odniesieniu do statków posiadających na pokładzie włoki denne, niewody lub podobne narzędzia ciągnione o wielkości oczek większej niż 120 mm, z wyjątkiem włoków ramowych. Biorąc pod uwagę przekazane informacje, należy przyznać Niemcom jeden dodatkowy dzień dla statków posiadających na pokładzie narzędzia połowowe o wielkości oczek większej niż 120 mm, o których mowa w pkt 4 lit. a) załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Punkt 6 lit. a) załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 określa liczbę dni, w których niektóre wspólnotowe statki rybackie, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., mogą przebywać poza portem na obszarach geograficznych określonych w pkt 2 tego załącznika. Na podstawie wniosku Państwa Członkowskiego oraz pod warunkiem, że zainteresowane Państwo Członkowskie posiada system automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszeń, pkt 6 lit. e) wymienionego załącznika uprawnia Komisję do przyznania jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem statku posiadającego na pokładzie narzędzia połowowe, określone w pkt 4 lit. a), o wielkości oczek większej niż 120 mm.

Artykuł 1 Poza dniami określonymi w pkt 6 lit. a) załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 przyznaje się Niemcom jeden dodatkowy dzień w każdym miesiącu kalendarzowym dla statków posiadających na pokładzie włoki denne, niewody lub podobne narzędzia ciągnione o wielkości oczek większej niż 120 mm, z wyjątkiem włoków ramowych. Artykuł 2 Nie ma możliwości przeniesienia dodatkowego dnia przyznanego danemu statkowi, zgodnie z art. 1, na inny statek, chyba że: a) statek przyjmujący cały czas używa narzędzia połowowego o wielkości oczek większej niż 120 mm; b) spełnione zostały warunki określone w pkt 10 załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005.

(2)

(1) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1300/2005 (Dz.U. L 207 z 10.8.2005, str. 1).

1.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/11

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 226 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 12 z 20051.9.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 39/04/COL z dnia 17 marca 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty drugi proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 25A: przegląd wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na okres po dniu 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L226 - 9 z 20051.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L226 - 7 z 20051.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1389/2005

 • Dz. U. L226 - 4 z 20051.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2005 r.

 • Dz. U. L226 - 3 z 20051.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 września 2005 r.

 • Dz. U. L226 - 1 z 20051.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.