Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 226 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 39/04/COL z dnia 17 marca 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty drugi proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 25A: przegląd wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na okres po dniu 1 stycznia 2007 r.

Data ogłoszenia:2005-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 226 POZ 12

L 226/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2005

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 39/04/COL z dnia 17 marca 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty drugi proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 25A: przegląd wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na okres po dniu 1 stycznia 2007 r.

URZĄD NADZORU EFTA, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności art. 24, art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I jego protokołu 3 (3), MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Urząd Nadzoru

EFTA wydaje zawiadomienia oraz wytyczne w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli Porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale jasno tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne,

PRZYWOŁUJĄC Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (4) przyjęte przez Urząd

Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r. (5),

MAJĄC NA UWADZE, że dnia 8 maja 2003 r. Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej Komisją WE) wydała komunikat dotyczący przeglądu wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na okres po dniu 1 stycznia 2007 r. (6), MAJĄC NA UWADZE, że omawiany komunikat ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego,

MAJĄC NA UWADZE, że należy zagwarantować jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, (1) Zwane dalej Porozumieniem EOG. (2) Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. (3) Protokół 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale zmieniony przez Państwa EFTA dnia 10 grudnia 2001 r. Zmiany weszły w życie dnia 28 sierpnia 2003 r. (4) Zwane dalej Wytycznymi w sprawie pomocy państwa. 5) Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, str. 1 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z tego samego dnia, ( ostatnio zmienione decyzją Kolegium nr 15/04/COL z dnia 18 lutego 2004 r. (jeszcze nie opublikowaną). (6) Komunikat Komisji – Przegląd wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na okres po dniu 1 stycznia 2007 r. (Dz.U. C 110 z 8.5.2003, str. 24).

1.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/13

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt. II części „OGÓLNE” zamieszczonej na końcu załącznika XV do

Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA ma przyjąć, po konsultacji z Komisją WE, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję WE,

PO KONSULTACJI z Komisją WE, ODWOŁUJĄC SIĘ do konsultacji, które Urząd Nadzoru EFTA odbył z Państwami EFTA na wielostronnym spotkaniu dnia 3 lutego 2004 r. na ten temat, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Wytyczne w sprawie pomocy państwa zostają zmienione poprzez dodanie nowego rozdziału 25A pt.: „Przegląd wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na okres po dniu 1 stycznia 2007 r.”. Nowy rozdział 25A stanowi załącznik I do niniejszej decyzji. 2) Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji wraz z wyżej wymienionym załącznikiem. 3) Zgodnie z pkt. d) protokołu 27 do Porozumienia EOG Komisję WE informuje się, przesyłając jej egzemplarz niniejszej decyzji wraz z załącznikiem I. 4) Niniejsza decyzja wraz z załącznikiem I zostaje opublikowana w sekcji dotyczącej spraw EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 5) Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2004 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Hannes HAFSTEIN Einar M. BULL

Przewodniczący

Członek Kolegium

L 226/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2005

ZAŁĄCZNIK „25A. PRZEGLĄD WYTYCZNYCH W SPRAWIE KRAJOWEJ POMOCY REGIONALNEJ NA OKRES PO DNIU 1 STYCZNIA 2007 R. 1) Urząd Nadzoru EFTA (zwany dalej Urzędem) opublikował w kwietniu 1999 r. wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej (1). 2) W oparciu o omawiane wytyczne Urząd zatwierdził mapy pomocy regionalnej Państw EFTA na okres od 2000 do 2006 r. oraz kilka programów pomocy regionalnej wygasających wraz z końcem tego okresu. 3) Wyżej omawiane wytyczne zostały przyjęte na czas nieograniczony. Jednakże przepisy przewidują, że Urząd dokona przeglądu tych wytycznych w ciągu 5 lat od czasu, gdy zaczną być stosowane. 4) Urząd dokonał takiego przeglądu i stwierdził, że dokonanie korekty wytycznych wydaje się zbędne. 5) Niemniej jednak Urząd podjął decyzję o dokonaniu takiej korekty we właściwym czasie, aby przed końcem 2006 r. dać Państwom EFTA i Urzędowi czas na sporządzenie, zgłoszenie i zatwierdzenie map pomocy regionalnej na okres po 1 stycznia 2007 r.

___________

(1) Decyzja Kolegium nr 316/98/COL z dnia 4 listopada 1998 r. (Dz.U. L 111 z 29.4.1999, str. 46) oraz Suplement EOG

nr 18.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 226 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 10 z 20051.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania Niemcom jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3153)

 • Dz. U. L226 - 9 z 20051.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L226 - 7 z 20051.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1389/2005

 • Dz. U. L226 - 4 z 20051.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2005 r.

 • Dz. U. L226 - 3 z 20051.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 września 2005 r.

 • Dz. U. L226 - 1 z 20051.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.