Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3110)

Data ogłoszenia:2005-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 11

Strona 1 z 3
3.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/11

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3110)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2005/635/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1, po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE, wprowadzenie na rynek produktu zawierającego lub składającego się z genetycznie zmodyfikowanego organizmu lub kombinacji genetycznie modyfikowanych organizmów wymaga pisemnej zgody udzielonej przez zainteresowany właściwy urząd zgodnie z procedurą ustanowioną w tejże dyrektywie. Monsanto S.A. przedstawił właściwemu urzędowi Niderlandów zgłoszenie dotyczące wprowadzenia na rynek produktu – genetycznie modyfikowanego rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73). Zgłoszenie to obejmuje te same zastosowania, co w przypadku każdego innego rzepaku oleistego z wyjątkiem zastosowań jako żywność lub w żywności oraz z wyjątkiem upraw we Wspólnocie odmian uzyskanych z genetycznie zmodyfikowanego produktu (przypadek transformacji GT73). Zgłoszenie obejmuje

(5)

przywóz i magazynowanie rzepaku oleistego GT73 oraz jego używanie jako paszy, jak również w przetwórstwie na paszę oraz jego zastosowania przemysłowe jako produktów lub ich składników.

(4)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 dyrektywy 2001/18/WE właściwy urząd Niderlandów sporządził sprawozdanie z oceny, które zostało przedłożone Komisji oraz właściwym władzom innych Państw Członkowskich. W sprawozdaniu z oceny stwierdza się, że nie wystąpiły powody, na podstawie których należałoby odmówić zgody na wprowadzenie na rynek rzepaku oleistego GT73.

(1)

Właściwe władze niektórych Państw Członkowskich zgłosiły sprzeciw wobec wprowadzenia wspomnianego produktu na rynek

(6)

(2)

(3)

Opinia przyjęta w dniu 11 lutego 2004 r. przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, utworzony na mocy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2), potwierdziła na podstawie wszystkich dostarczonych dowodów, że Brassica napus L. z linii GT73 jest w kontekście proponowanych zastosowań tak samo bezpieczny dla ludzi i zwierząt i środowiska naturalnego, jak konwencjonalny rzepak oleisty. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził również, że plan monitorowania dostarczony przez posiadacza pozwolenia jest odpowiedni dla planowanych zastosowań rzepaku oleistego GT73.

(1) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24).

(2) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4).

L 228/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2005

(7)

Badanie każdego z zarzutów w świetle dyrektywy 2001/18/WE, informacji przedstawionych w zgłoszeniu oraz opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie ujawniło powodów, aby sądzić, że Brassica napus L.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 19 z 20053.9.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie środków, jakie powinien podjąć posiadacz zezwolenia w celu zapobieżenia powstaniu ewentualnej szkody dla zdrowia i środowiska w wypadku przypadkowego uwolnienia rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73 – MON-00073-7) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3073)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20053.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii Salmonella spp. w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus prowadzonego w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3276)

 • Dz. U. L228 - 10 z 20053.9.2005

  Zalecenie nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Jordania z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie realizacji planu działania UE–Jordania

 • Dz. U. L228 - 9 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za brzoskwinie na Węgrzech zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L228 - 5 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L228 - 3 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L228 - 1 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1436/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. obniżające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre tropikalne produkty rybołówstwa (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.