Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii Salmonella spp. w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus prowadzonego w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3276)

Data ogłoszenia:2005-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 14

Strona 1 z 3
L 228/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii Salmonella spp. w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus prowadzonego w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3276) (2005/636/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Należy refundować 100 % kosztów poniesionych na testy laboratoryjne do określonej kwoty maksymalnej. Wszystkie inne koszty, takie jak koszty związane z pobieraniem próbek, koszty podróży, administracyjne itp. nie kwalifikują się do współfinansowania wspólnotowego.

(5)

Przyznanie finansowego wkładu Wspólnoty należy uzależnić od zgodności przeprowadzonego badania z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i spełnienia niektórych innych warunków. Wkład Wspólnoty powinien zostać przyznany w zakresie rzeczywistej realizacji przewidzianych działań oraz pod warunkiem dostarczenia przez władze w wymaganym terminie wszelkich niezbędnych informacji. Istnieje potrzeba określenia kursu wymiany, według którego przeliczone zostaną kwoty podane we wnioskach w walutach krajowych, zgodnie z art. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiającego agromonetarne porozumienia dotyczące euro (3). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Zgodnie z decyzją 90/424/EWG Wspólnota podejmuje albo pomaga Państwom Członkowskim w podejmowaniu technicznych i naukowych środków potrzebnych do opracowania prawodawstwa w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii. Na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (2) należy ustanowić cel wspólnotowy polegający na ograniczeniu występowania salmonelli w populacjach brojlerów gatunku Gallus gallus („brojlerów”) do końca 2006 r. Do wyznaczenia celu wspólnotowego potrzebne jest udostępnienie porównywalnych danych dotyczących występowania salmonelli w populacjach brojlerów w Państwach Członkowskich. Takie dane nie są dostępne i dlatego należy przeprowadzić specjalne badanie w celu monitorowania występowania salmonelli u brojlerów przez odpowiedni okres czasu, uwzględniający ewentualną zmienność sezonową. Badanie to ma dostarczyć informacji technicznych potrzebnych do opracowywania prawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie weterynarii. Ze względu na duże znaczenie zbierania porównywalnych danych dotyczących występowania salmonelli u broilerów w Państwach Członkowskich, należy przyznać wkład finansowy Wspólnoty na wdrażanie specjalnych wymagań badania.

(7)

(2)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

Artykuł 1 Cel badania i przepisy ogólne 1. Badanie prowadzi się w celu oceny występowania na terenie Wspólnoty bakterii gatunków salmonelli w stadach brojlerów Gallus gallus („brojlerów”) w fermach wybranych do pobierania próbek w okresie trzech tygodni przed ubojem („badanie”). 2. Wyniki badania zostaną wykorzystane do wyznaczenia celów Wspólnoty przewidzianych w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003. 3. Badanie obejmuje okres jednego roku, począwszy od dnia 1 października 2005 r. 4. Dla celów niniejszej decyzji „właściwe organy” to organ lub organy Państwa Członkowskiego określone zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 19 z 20053.9.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie środków, jakie powinien podjąć posiadacz zezwolenia w celu zapobieżenia powstaniu ewentualnej szkody dla zdrowia i środowiska w wypadku przypadkowego uwolnienia rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73 – MON-00073-7) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3073)

 • Dz. U. L228 - 11 z 20053.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3110)

 • Dz. U. L228 - 10 z 20053.9.2005

  Zalecenie nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Jordania z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie realizacji planu działania UE–Jordania

 • Dz. U. L228 - 9 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za brzoskwinie na Węgrzech zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L228 - 5 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L228 - 3 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L228 - 1 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1436/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. obniżające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre tropikalne produkty rybołówstwa (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.