Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2005 z dnia 5 września 2005 r. przyznające odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i Austrii (1)

Data ogłoszenia:2005-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 13

6.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 229/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1446/2005 z dnia 5 września 2005 r. przyznające odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i Austrii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, uwzględniając wniosek przedłożony przez Zjednoczone Królestwo w dniu 20 grudnia 2004 r., uwzględniając wniosek przedłożony przez Austrię w dniu 16 listopada 2004 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Niniejszym przyznaje się następujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002: a) Zjednoczonemu Królestwu przyznaje się odstępstwa w zakresie przedstawiania wyników odnoszących się do sekcji 8 (punkt 1.1) pozycji 1 (rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo), 2 (rybołówstwo) i 16 (usługi) załącznika I oraz odnoszących się do sekcji 8 pkt 2 załącznika II; b) Austrii przyznaje się odstępstwa w zakresie przedstawiania wyników odnoszących się do sekcji 8 (punkt 1.1) pozycji 2 (rybołówstwo) i 16 (usługi) załącznika I oraz odnoszących się do sekcji 8 pkt 2 załącznika II. 2. Odstępstwa przewidziane w ust. 1 przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do danych za pierwszy rok referencyjny, czyli 2004 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 w trakcie okresu przejściowego Komisja może przyznać odstępstwa od niektórych postanowień załączników do tego rozporządzenia. Odstępstwa te powinny zostać przyznane Zjednoczonemu Królestwu i Austrii na ich wniosek. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 września 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 783/2005 (Dz.U. L 131 z 25.5.2005, str. 38). (2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L229 - 6 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2005 z dnia 5 września 2005 r. określające właściwe kryteria oceny jakości oraz treść sprawozdań dotyczących jakości w odniesieniu do statystyk odpadów dla celów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L229 - 4 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L229 - 3 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2005 z dnia 5 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1381/2005 w zakresie ilości objętej przetargiem stałym na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L229 - 1 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.