Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2005 z dnia 5 września 2005 r. określające właściwe kryteria oceny jakości oraz treść sprawozdań dotyczących jakości w odniesieniu do statystyk odpadów dla celów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2005-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 4

Nota powinna określać obszar objęty weryfikacją; powinna również wyjaśniać, dlaczego weryfikacja była konieczna oraz jaki jest wpływ weryfikacji na wyniki. Dane tymczasowe Dostarczenie danych tymczasowych nie jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie statystyk odpadów. Jeżeli zbiór danych zawiera dane tymczasowe, należy to wyjaśnić w części I. Należy również zaplanować weryfikację takich danych. Kluczowe dane zagregowane W sprawozdaniu dotyczącym jakości czasami niezbędne jest zamieszczenie oceny wpływu założeń lub błędów. Taka ocena może być ograniczona do wpływu na kluczowe dane zagregowane. W odniesieniu do wytwarzania odpadów, kluczowymi danymi zagregowanymi są: — odpady niebezpieczne wytwarzane przez gospodarstwa domowe, — odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane przez gospodarstwa domowe, — odpady niebezpieczne wytwarzane przez przedsiębiorstwa (suma wszystkich kategorii NACE), — odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane przez przedsiębiorstwa (suma wszystkich kategorii NACE). W odniesieniu do przetwarzania odpadów kluczowymi danymi zagregowanymi są: — odpady niebezpieczne wykorzystywane jako paliwo, — odpady inne niż niebezpieczne wykorzystywane jako paliwo, — odpady niebezpieczne spalone, — odpady inne niż niebezpieczne spalone, — odpady niebezpieczne odzyskane, — odpady inne niż niebezpieczne odzyskane, — odpady niebezpieczne unieszkodliwione, — odpady inne niż niebezpieczne unieszkodliwione.

L 229/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2005

Nazwa pliku Sprawozdanie dotyczące jakości składane jest w formie elektronicznej w postaci dokumentu, którego nazwa pliku składa się z pięciu części: Sprawozdanie dotyczące jakości Dziedzina Kod kraju Rok Weryfikacja 2 5 2 4 1 Wartość: QR Wartość: WASTE Dwuznakowy kod kraju Rok referencyjny (pierwszy rok referencyjny – 2004) Numer weryfikacji, zero (0) dla pierwszego dostarczenia

Części składowe nazwy pliku oddzielone są od siebie podkreślnikiem. Dla przykładu, sprawozdanie dotyczące jakości z Belgii za 2004 r. po pierwszej weryfikacji będzie nazywało się QR_WASTE_BE_2004_1. TREŚĆ SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCEGO JAKOŚCI Część I: Opis danych Identyfikacja: — kraj, — rok referencyjny, — zbiór (zbiory) danych, — data przekazania. Dane kontaktowe do osoby (osób) odpowiedzialność za jakość statystyk odpadów: — nazwisko, — numer telefonu, — adres e-mail, — organizacja i jednostka. Należy zamieścić odniesienie do odstępstw, które stosują się do danego zbioru danych. Opis zaangażowanych stron/źródeł wykorzystanych w trakcie zbierania danych. Stosunek stron/źródeł do obszarów poruszanych w rozporządzeniu w sprawie statystyk odpadów. Jaka jest podstawa prawna danego źródła danych W jaki sposób oceniana jest ciągłość Ogólny opis metod stosowanych w poszczególnych częściach zbioru danych. Ten opis jest wykorzystany jako odniesienie w części II sprawozdania. Poszczególne metody: — badanie statystyczne, — źródła administracyjne, — modelowanie, — inne (wymienić). Należy określić zmiany dokonane w stosunku do poprzedniego roku referencyjnego, wraz z oceną wpływu na jakość danych. Szczególną uwagę należy zwrócić na porównywalność w czasie. Szczegóły dotyczące porównywalności będą podane w części II, pkt 5: Porównywalność. Dla pierwszego roku referencyjnego nie jest wymagane podanie informacji na temat porównywalności z danymi zebranymi dobrowolnie na podstawie Wspólnego Kwestionariusza ODCE/Eurostat w sprawie odpadów. Państwa Członkowskie muszą wymienić spodziewane główne zmiany w metodach, które będą stosowane w kolejnym roku referencyjnym.

6.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 229/9

Część II: Sprawozdanie na temat atrybutów jakości 1. Trafność Należy dostarczyć podsumowanie zawierające opis użytkowników i potrzeb na szczeblu krajowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L229 - 13 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2005 z dnia 5 września 2005 r. przyznające odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i Austrii (1)

 • Dz. U. L229 - 4 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L229 - 3 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2005 z dnia 5 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1381/2005 w zakresie ilości objętej przetargiem stałym na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L229 - 1 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.