Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 6 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2005 z dnia 5 września 2005 r. określające właściwe kryteria oceny jakości oraz treść sprawozdań dotyczących jakości w odniesieniu do statystyk odpadów dla celów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2005-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 6 - Strona 3

Strona 3 z 4

Państwa Członkowskie powinny zaznaczyć, na ile zbiory danych są kompletne. Powinny określić zmienne i/lub rozkłady wymagane w rozporządzeniu w sprawie statystyk odpadów, które nie są dostępne (np. wartość komórki przedstawiona jest jako „M” lub „L” w przekazanym zbiorze danych). Dla przypadków nieobjętych odstępstwem wymagane jest wyjaśnienie. W przypadku komórek oznaczonych jako brakujące, należy również podjąć odpowiednie kroki, aby sprostować ten brak. 2. 2.1. Dokładność Błędy związane z próbą Należy odnieść się do części I w celu wytyczenia odpowiedniego obszaru badania. Należy dostarczyć informacji ze względu na następujące aspekty: — zastosowany operat losowania, — zastosowany schemat losowania, — warstwowanie (np. określić czy według klas wielkości, grup NACE itd.), — wielkości próby: określić liczbę przedsiębiorstw w danej populacji oraz liczbę w badaniu (w podziale na warstwy, jeżeli właściwe), — współczynnik zmienności dla całej ilości wytworzonych odpadów oraz rozkład na cztery kluczowe dane zagregowane. Denominatorem współczynnika jest całkowita ilość wytworzonych odpadów we właściwej danej zagregowanej; zawiera warstwy, które nie podlegały estymacji przy zastosowaniu metod losowania próby. W celu oszacowania zmienności, poziom braku odpowiedzi powinien zostać uwzględniony, — współczynnik zmienności dla całej ilości przetworzonych odpadów oraz rozkład na cztery kluczowe dane zagregowane. Denominatorem współczynnika jest całkowita ilość przetworzonych odpadów we właściwej danej zagregowanej, wraz z warstwami, które nie podlegały estymacji przy zastosowaniu metod losowania próby. W celu oszacowania zmienności, poziom braku odpowiedzi powinien zostać uwzględniony. 2.2. Błędy niezwiązane z próbą — w załączniku I w sprawie wytwarzania odpadów: opis metod(-y) zastosowanych(-ej), aby osiągnąć zakres 100 %, — w załączniku II w sprawie przetwarzania odpadów: opis instalacji przetwarzania odpadów, które zostały wyłączone ze sprawozdania oraz powód ich wyłączenia, — opis tego, w jaki sposób jest oceniona ilość odpadów komercyjnych od przedsiębiorstw/sklepów włączona do odpadów gospodarstw domowych. Jaka metoda jest zastosowana, aby oszacować czyste odpady gospodarstw domowych, — opis głównych błędów klasyfikacji, problemów nadmiernego i niedostatecznego zakresu, które wystąpiły przy zbieraniu danych. 2.2.2. Błędy pomiaru — jakie jednostki statystyczne są stosowane w poszczególnych częściach zbioru danych Jaki jest wynik oceny potencjalnych błędów w zastosowaniu jednostek statystycznych — błędy w określeniu ilości: należy opisać sposób, w jaki jest wykonywane ważenie, a następnie zapisywanie oraz procedury zatwierdzania wyników zastosowane, aby wykryć błędy ważenia. Jaki jest wynik istniejących procedur wykrywania błędów — należy podać opis jakości informacji narzędzia służącego do zbierania danych. Na przykład w przypadku badań opartych na próbie przy zastosowaniu kwestionariusza: czy kwestionariusz został zatwierdzony w ramach zogniskowanego wywiadu grupowego W odniesieniu do danych administracyjnych: czy w jednostce sprawozdawczej lub w samej administracji istnieją bodźce do nadmiernej lub niewystarczającej sprawozdawczości lub do opóźnień

2.2.1. Błędy zakresu

L 229/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2005

2.2.3. Błędy przetwarzania — podsumowanie etapów przetwarzania między zebraniem danych a wyprodukowaniem statystyk, wraz ze środkami stosowanymi, aby wykryć i skorygować błędy przetwarzania, — wykaz stwierdzonych błędów przetwarzania, ich zakres i wpływ, — błędy kodowania w kodowaniu kategorii odpadów, kategorii NACE, rodzaju przetwarzania oraz regionu. Należy podać opis tego, w jaki sposób wykonywane jest kodowanie oraz jakie procedury zatwierdzające są zastosowane, aby wykryć błędy kodowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 6 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L229 - 13 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2005 z dnia 5 września 2005 r. przyznające odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i Austrii (1)

 • Dz. U. L229 - 4 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L229 - 3 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2005 z dnia 5 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1381/2005 w zakresie ilości objętej przetargiem stałym na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L229 - 1 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.