Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 6 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2005 z dnia 5 września 2005 r. określające właściwe kryteria oceny jakości oraz treść sprawozdań dotyczących jakości w odniesieniu do statystyk odpadów dla celów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2005-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 6 - Strona 4

Strona 4 z 4

Jaki jest wynik istniejących procedur wykrywania błędów — wartość procentowa kategorii „odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe”, które w rzeczywistości pochodzą z przedsiębiorstw. W jaki sposób oceniane są błędy klasyfikacji 2.2.4. Błędy braku odpowiedzi — stopień odpowiedzi na poziomie kluczowych danych zagregowanych, — opis działań podejmowanych wobec braków odpowiedzi (brak odpowiedzi na jednostkę i na pozycję) w badaniach, — określenie oczekiwanych błędów wynikających z braków odpowiedzi. 2.2.5. Błędy założeń modelowych — opis modeli, założeń związanych z zastosowaniem modelu i oczekiwanych błędów oraz w jaki sposób należy z nimi postępować, — wyniki analizy wrażliwości, — wykorzystane źródła (odnosi się do opisu źródeł w części I). 3. Aktualność i terminowość — opis kluczowych etapów zbierania danych w procesie tworzenia zbiorów danych w harmonogramie, — opis kluczowych etapów przetwarzania danych (np. daty początku i końca dla pełnych danych, kodowanie i kontrole wiarygodności, zatwierdzenie danych i środki ujawniania) w harmonogramie, — opis kluczowych etapów publikacji w harmonogramie (np. kiedy zaawansowane i szczegółowe wyniki są wyliczone, zatwierdzone i rozpowszechnione). Terminowość przekazywania danych do Eurostatu będzie oceniana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie statystyk odpadów, które określa częstotliwość i daty przekazywania danych. Należy podać wyjaśnienie w przypadku każdego opóźnienia. Ponadto sprawozdanie powinno określać, jakie środki zostały podjęte, aby uniknąć opóźnień w przyszłości. 4. Dostępność i jasność Krajowa organizacja sprawozdawcza (określona w części I sprawozdania dotyczącego jakości) powinna opisać: — politykę w zakresie rozpowszechniania statystyk odpadów, — środki i narzędzia stosowane do wprowadzenia/poprawy jakości, — odpowiednią politykę poufności. 5. Porównywalność — aby ocenić porównywalność między danymi krajowymi wygenerowanymi przy zastosowaniu różnych metodologii, konieczne jest wyjaśnienie wpływu ograniczeń w związku z zakresem i precyzją danych (na podstawie powyższych elementów dokładności), — w jaki sposób weryfikowana jest regionalna porównywalność danych na temat instalacji przetwarzania odpadów Jaka jednostka statystyczna jest zastosowana W jaki sposób postępuje się z ruchomymi instalacjami przetwarzania odpadów

6.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 229/11

— porównywalność w czasie: należy podać zmiany związane z wcześniejszym okresem referencyjnym oraz spodziewane zmiany w kolejnym okresie referencyjnym. Należy wyszczególnić zmiany w definicjach, zakresie lub metodach (odniesienie do części I). Należy dokonać oceny konsekwencji. 6. Spójność Statystyki środowiskowe: — spójność krajowego rozpowszechniania z danymi sprawozdanymi zgodnie z rozporządzeniem w sprawie statystyk odpadów. Nie ma potrzeby sprawozdawać na temat spójności z: — wspólnym kwestionariuszem ODCE/Eurostat, — szczególnymi zobowiązaniami w zakresie sprawozdawczości na temat odpadów (pojazdy wycofane z eksploatacji, odpady ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowania i odpady z opakowań, przesyłanie odpadów itp.), — sprawozdawczością w zakresie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPCC), — sprawozdawczością do Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska. Komisja (Eurostat) zajmie się tym bezpośrednio. Statystyki społeczno-ekonomiczne: Państwa Członkowskie są zachęcane do komentarzy na temat spójności z: — statystykami dotyczącymi handlu, — rachunkowością środowiskowo-gospodarczą wraz z rachunkami krajowymi, — opracowaniem wskaźników strukturalnych. Komentarze w tych sprawach mogłyby zawierać stwierdzone różnice w zastosowaniu jednostek statystycznych i klasyfikacji. 7. Obciążenie respondentów Należy dokonać oceny obciążenia respondentów w sensie fizycznym (czas potrzebny na odpowiedź) oraz rzeczywistej liczby respondentów. Dla źródeł administracyjnych należy ocenić obciążenie respondentów wynikające z dodatkowych pytań dla celów statystycznych. KRYTERIA OCENY Komisja (Eurostat) oceni informacje zebrane na podstawie rozporządzenia w sprawie statystyk odpadów zgodnie z następującymi szerokimi kryteriami: 1. Kompletne zbiory danych Kompletność zbiorów danych jest określona przez format przekazania statystyk odpadów (rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2005 (1)). 2. Kompletne sprawozdanie dotyczące jakości Kompletność sprawozdania dotyczącego jakości jest określona w niniejszym rozporządzeniu. 3. Aktualność Aktualność zbiorów danych oraz towarzyszące im sprawozdanie dotyczące jakości są określone rozporządzeniem w sprawie statystyk odpadów (w okresie 18 miesięcy od końca roku referencyjnego).

(1) Dz.U. L 131 z 25.5.2005, str. 26.

L 229/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2005

4. Odpowiednie zastosowanie definicji i klasyfikacji Podręcznik w sprawie statystyk odpadów określi wspólne rozumienie definicji i klasyfikacji. 5. Zastosowanie rozsądnych metod statystycznych Rozporządzenie w sprawie statystyk odpadów nie narzuca szczególnej metody opracowywania statystyk odpadów. Podręcznik w sprawie statystyk odpadów będzie zawierał wskazówki dobrej praktyki. Komisja (Eurostat) informuje osobę odpowiedzialną za jakość statystyk odpadów w Państwie Członkowskim o wyniku oceny w okresie dwóch miesięcy po terminie przekazania danych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 6 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L229 - 13 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2005 z dnia 5 września 2005 r. przyznające odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i Austrii (1)

 • Dz. U. L229 - 4 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L229 - 3 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2005 z dnia 5 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1381/2005 w zakresie ilości objętej przetargiem stałym na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L229 - 1 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.