Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2005 z dnia 5 września 2005 r. określające właściwe kryteria oceny jakości oraz treść sprawozdań dotyczących jakości w odniesieniu do statystyk odpadów dla celów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2005-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 6

Strona 1 z 4
L 229/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1445/2005 z dnia 5 września 2005 r. określające właściwe kryteria oceny jakości oraz treść sprawozdań dotyczących jakości w odniesieniu do statystyk odpadów dla celów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (1), w szczególności jego art. 6 lit. d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Kryteria oceny jakości i treść sprawozdań dotyczących jakości, o których mowa w sekcji 7 załączników I i II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 ustanawia się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Państwa Członkowskie dostarczają sprawozdania dotyczące jakości zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się do danych złożonych w odniesieniu do pierwszego roku referencyjnego 2004 oraz do wszystkich kolejnych okresów referencyjnych. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja powinna przyjąć środki niezbędne do wykonania tego rozporządzenia. Zgodnie z art. 6 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2150/2002, Komisja powinna określić właściwe kryteria oceny jakości i treść sprawozdań dotyczących jakości, o których mowa w wymienionym rozporządzeniu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 września 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 783/2005 (Dz.U. L 131 z 25.5.2005, str. 38).

(2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

6.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 229/7

ZAŁĄCZNIK TREŚĆ SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCEGO JAKOŚCI ORAZ KRYTERIA OCENY DLA STATYSTYK ODPADÓW PREAMBUŁA DO TREŚCI SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCEGO JAKOŚCI Środowisko wielu metod Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2150/2002, każdemu przekazaniu zbioru danych lub kombinacji zbiorów danych musi towarzyszyć sprawozdanie dotyczące jakości. Rozporządzenie nie narzuca szczególnej metody opracowywania statystyk odpadów. Mogą istnieć różnice między metodami stosowanymi w poszczególnych krajach, między zbiorami danych w poszczególnych krajach oraz nawet w ramach poszczególnych zbiorów danych. To, w jaki sposób jakość zostanie oceniona zależy od zastosowanej metody. Aby środowisko wielu metod było bardziej czytelne, część I sprawozdania dotyczącego jakości przedstawia ogólny opis danych; określa i zawiera przegląd metod. Część II jest zgodna ze standardowymi elementami stosowanymi do określenia jakości w Europejskim Systemie Statystycznym. Struktura Sprawozdania dotyczące jakości składane przez Państwa Członkowskie muszą być zgodne ze strukturą określoną w poniższym rozdziale „Treść sprawozdania dotyczącego jakości”. Tego rodzaju sprawozdania będą również zawierać akapity, które nie mają zastosowania lub w odniesieniu do których odpowiednie dane nie są dostępne; w sprawozdaniu dotyczącym jakości powinno być zawarte wyraźne odniesienie do tych akapitów. Weryfikacja danych Jeżeli ma miejsce weryfikacja danych, do sprawozdania dotyczącego jakości należy dołączyć odpowiednią notę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 229 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L229 - 13 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2005 z dnia 5 września 2005 r. przyznające odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i Austrii (1)

 • Dz. U. L229 - 4 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L229 - 3 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2005 z dnia 5 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1381/2005 w zakresie ilości objętej przetargiem stałym na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L229 - 1 z 20056.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.