Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 23 POZ 17

Tytuł:

2005/45/WEDecyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie o przetworzonych produktów rolnych

Data ogłoszenia:2005-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 23 POZ 17

26.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/17

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie o przetworzonych produktów rolnych (2005/45/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 wraz z jego art. 300 ust. 2 i 4,

Artykuł 1

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych jest niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

(1)

Rada upoważniła Komisję do negocjacji z Konfederacją Szwajcarską Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych.

Tekst umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

(2)

Decyzją Rady z dnia 20 października 2004 r. ( ) i z zastrzeżeniem zawarcia umowy w późniejszym terminie, umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty w dniu 26 października 2004 r..

1

Stanowisko, jakie ma być przyjęte przez Wspólnotę w sprawie decyzji lub zaleceń Wspólnego Komitetu przewidzianego w art. 7 Protokołu nr 2 dołączonego do umowy, zostanie określone przez Komisję.

(3)

Umowa przewiduje jej tymczasowe stosowanie do czasu jej wejścia w życie.

Artykuł 3

(4)

1

Umowę należy zatwierdzić,

Przewodniczący Rady w imieniu Wspólnoty dokona powiadomienia przewidzianego w art. 5 ust. 1 umowy (2).

(2) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

( ) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

L 23/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

26.1.2005

Zgodnie z art. 5 ust. 2 umowy i do czasu jej wejścia w życie umowę stosuje się tymczasowo od dnia 1 lutego 2005 r., z zastrzeżeniem przyjęcia w tym samym czasie środków wykonawczych, określonych w art. 5 ust. 4. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMANN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 23 POZ 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L23 - 19 z 200526.1.2005

    Umowa Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

  • Dz. U. L23 - 3 z 200526.1.2005

    Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu

  • Dz. U. L23 - 1 z 200526.1.2005

    Rozporządzenie (WE) nr 107/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2130/2001 w sprawie działań na rzecz pomocy przesiedleńcomw rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.