Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 230 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2005 z dnia 6 września 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 234/2004 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2005-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 230 POZ 11

7.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1452/2005 z dnia 6 września 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 234/2004 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Belgia i Niderlandy złożyły wnioski o wniesienie zmian do adresów swoich właściwych organów,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003 (1), w szczególności jego art. 9 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 234/2004 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 234/2004 zawiera listę właściwych organów, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wykonaniem tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 września 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1489/2004 (Dz.U. L 273 z 21.8.2004, str. 16).

L 230/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2005

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 234/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) dane adresowe w pozycji „Belgia” otrzymują brzmienie: „1. Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement Direction générale des affaires bilatérales Service »Afrique du sud du Sahara« Egmont 1 Rue des Petits Carmes, 19 B-1000 Bruxelles Tel.: (32-2) 501 88 75 Faks (32-2) 501 38 26 1. Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directoraat-generaal Bilaterale Zaken Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara Egmont 1 Karmelietenstraat 19 B-1000 Brussel Tel.: (32-2) 501 88 75 Faks: (32-2) 501 38 26 2. Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie Potentiel économique Direction Industries Textile — Diamants et autres secteurs City Atrium Rue du Progrès, 50 5e étage B-1210 Bruxelles Tel.: (32-2) 277 51 11 Faks: (32-2) 277 53 09/277 53 10 2. Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Economisch potentieel Directie Nijverheid Textiel — Diamant en andere sectoren City Atrium 5e verdieping Vooruitgangstraat 50 B-1210 Brussel Tel.: (32-2) 277 51 11 Faks: (32-2) 277 53 09/277 53 10 3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering Kunstlaan 9 B-1210 Brussel Tel.: (32-2) 209 28 25 Faks: (32-2) 209 28 12 3. Région de Bruxelles-Capitale: Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Avenue des Arts, 9 B-1210 Bruxelles Tel.: (32-2) 209 28 25 Faks: (32-2) 209 28 12 4. Région wallonne: Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon Rue Mazy, 25-27 B-5100 Jambes-Namur Tel.: (32-81) 33 12 11 Faks: (32-81) 33 13 13

7.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/13

5. Vlaams Gewest: Administratie Buitenlands Beleid Boudewijnlaan 30 B-1000 Brussel Tel.: (32-2) 553 59 28 Faks: (32-2) 553 60 37”;

2) dane adresowe w pozycji „Niderlandy” otrzymują brzmienie: „Minister van Economische Zaken Belastingdienst/Douane Noord Postbus 40200 8004 De Zwolle Niderlandy Tel.: (31-38) 467 25 41 Faks: (31-38) 469 52 29”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 230 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 14 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2005 z dnia 6 września 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L230 - 10 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2005 z dnia 6 września 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 950/2005 ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemu A1 dla orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L230 - 7 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2005 z dnia 5 września 2005 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczącego ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L230 - 5 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L230 - 3 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów gardłosza atlantyckiego w strefach ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII i XIV (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L230 - 1 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2005 z dnia 6 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.