Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 230 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2005 z dnia 5 września 2005 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczącego ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Data ogłoszenia:2005-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 230 POZ 7

7.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1450/2005 z dnia 5 września 2005 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczącego ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Belgia, Litwa, Niderlandy i Niemcy wystąpiły o zmianę adresów właściwych organów tych krajów. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem (1), w szczególności jego art. 11 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zawiera listę właściwych organów, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 września 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1286/2005 (Dz.U. L 203 z 4.8.2005, str. 17).

L 230/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2005

ZAŁĄCZNIK W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) adres pod pozycją „Belgia” otrzymuje brzmienie: „1. Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie Potentiel économique Direction Industries Textile — diamants et autres secteurs City Atrium 5e étage Rue du Progrès, 50 B-1210 Bruxelles Tél général: (32-2) 277 51 11 Fax: (32-2) 277 53 09/277 53 10 1. Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Economisch potentieel Directie Nijverheid Textiel — Diamant en andere sectoren City Atrium 5e verdieping Vooruitgangstraat 50 B-1210 Brussel Algemeen tel: (32-2) 277 51 11 Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10 2. Service public fédéral finances Administration de la Trésorerie Avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18 E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be 2. Federale Overheidsdienst Financiën Administratie van de Thesaurie Kunstlaan 30 B-1040 Brussel Fax (32-2) 233 75 18 E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be”;

2) adres pod pozycją „Niemcy” otrzymuje brzmienie: „W sprawie zamrożenia funduszy: Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen D-80281 München Tel: (49-89) 28 89 38 00 Fax: (49-89) 35 01 63 38 00 W sprawie własności kulturalnej Iraku: Zollkriminalamt Bergisch Gladbacher Str. 837 D-51069 Köln Tel. (49-221) 6720 Fax (49-221) 67 24 500 E-mail: poststelle@zka.bgmv.de Internet: www.zollkriminalamt.de”;

3) adres pod pozycją „Litwa” otrzymuje brzmienie: „Ministry of Foreign Affairs Security Policy Department J. Tumo-Vaizganto 2 LT-01511 Vilnius Tel.: (370-5) 236 25 16 Fax: (370-5) 231 30 90”;

7.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/9

4) adres pod pozycją „Niderlandy” otrzymuje brzmienie: „Minister van Economische Zaken Belastingdienst/Douane Noord Postbus 40200 8004 De Zwolle The Netherlands Tel.: (31-38) 467 25 41 Fax: (31-38) 469 52 29 W sprawie sankcji finansowych: Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag The Netherlands Tel.: (31-70) 342 89 97 Fax: (31-70) 342 79 84”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 230 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 14 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2005 z dnia 6 września 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L230 - 11 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2005 z dnia 6 września 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 234/2004 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L230 - 10 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2005 z dnia 6 września 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 950/2005 ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemu A1 dla orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L230 - 5 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L230 - 3 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów gardłosza atlantyckiego w strefach ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII i XIV (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L230 - 1 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2005 z dnia 6 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.