Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 231 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1454/2005 z dnia 2 września 2005 r. zmieniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

Data ogłoszenia:2005-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 231 POZ 1

Strona 1 z 4
8.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1454/2005 z dnia 2 września 2005 r. zmieniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”),

(5)

W październiku 1997 r. rozporządzeniem (WE) nr 1952/97 (4) Rada zmieniła stawki ostatecznego cła antydumpingowego dla dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, a mianowicie Sony Corporation i Ikegami Tsushinki Co. Ltd zgodnie z art. 12 rozporządzenia podstawowego. Ponadto Rada wyłączyła z zakresu cła antydumpingowego w szczególności niektóre nowe modele profesjonalnych systemów kamer, dodając je do Załącznika. W styczniu 1999 r. oraz w styczniu 2000 r. rozporządzeniami (WE) nr 193/1999 (5) oraz (WE) nr 176/2000 (6) Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 1015/94, dodając niektóre nowsze wersje modeli profesjonalnych systemów kamer do Załącznika i w ten sposób wyłączając je z zastosowania ostatecznego cła antydumpingowego. We wrześniu 2000 r. rozporządzeniem (WE) nr 2042/2000 (7) Rada potwierdziła ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1015/94 zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. W styczniu 2001 r. oraz w maju 2001 r. rozporządzeniami (WE) nr 198/2001 (8) oraz (WE) nr 951/2000 (9) Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 2042/2000, dodając niektóre nowe modele profesjonalnych systemów kamer do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 i w ten sposób wyłączając je z zastosowania ostatecznego cła antydumpingowego. We wrześniu 2001 r. w wyniku przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego Rada, rozporządzeniem (WE) nr 1900/2001 (10), potwierdziła poziom ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 2042/2000 na przywóz SKT przez producenta eksportującego Hitachi Denshi Ltd.

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIE PROCEDURY (1) (6)

Rada, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1015/94 (2), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych („SKT”) pochodzących z Japonii.

(7)

(2)

W art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 1015/94 Rada w szczególności wyłączyła z zakresu cła antydumpingowego systemy kamer wymienione w Załączniku do tego rozporządzenia („Załącznik”), które są profesjonalnymi systemami kamer o najwyższej jakości z technicznego punktu widzenia, objętymi definicją produktu z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1015/94, ale których nie można traktować jako systemy kamer telewizyjnych. W październiku 1995 r. rozporządzeniem (WE) nr 2474/95 (3) Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 1015/94, w szczególności w odniesieniu do definicji podobnego produktu i niektórych modeli profesjonalnych systemów kamer, które zostały zwolnione w wyraźny sposób z ostatecznego cła antydumpingowego.

(8)

(3)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). 2) Dz.U. L 111 z 30.4.1994, str. 106. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 176/2000 (Dz.U. L 22 z 27.1.2000, str. 29). (3) Dz.U. L 255 z 25.10.1995, str. 11.

(4) Dz.U. L 276 z 9.10.1997, str. 20. (5) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 10. (6) Dz.U. L 22 z 27.1.2000, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1754/2004 (Dz.U. L 313 z 12.10.2004, str. 1). (7) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 38. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 84/2005 (Dz.U. L 19 z 21.1.2005, str. 9). (8) Dz.U. L 30 z 1.2.2001, str. 1. (9) Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 18. (10) Dz.U. L 261 z 29.9.2001, str. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 231 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L231 - 9 z 20058.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2005 z dnia 6 września 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

  • Dz. U. L231 - 7 z 20058.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.