Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1440/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2266/2004

Data ogłoszenia:2005-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1

Strona 1 z 11
8.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1440/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2266/2004

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (8)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wyroby umieszczane w wolnym obszarze celnym lub przywożone na mocy uzgodnień dotyczących składów celnych, przywozu czasowego bądź w celu uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) nie powinny być zaliczane na poczet limitów ustalonych dla danych wyrobów.

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Ukrainą (1), zwana dalej „UPW”, weszła w życie dnia 1 marca 1998 r. Artykuł 22 ust. 1 UPW stanowi, że handel niektórymi wyrobami stalowymi jest regulowany postanowieniami jej tytułu III, z wyjątkiem art. 14, oraz postanowieniami Umowy w sprawie uzgodnień ilościowych. W dniu 29 lipca 2005 r. Wspólnota Europejska i rząd Ukrainy zawarły Umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2), zwaną dalej „Umową”. Niezbędne jest zapewnienie środków realizacji postanowień Umowy we Wspólnocie, uwzględniając doświadczenie zdobyte z poprzednich umów dotyczących podobnych kwestii. Omawiane wyroby należy sklasyfikować w oparciu o nomenklaturę scaloną (CN), ustanowioną na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie taryfy i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3). Należy zapewnić kontrolę pochodzenia wyrobów, o których mowa, i ustanowić w tym celu odpowiednie metody współpracy administracyjnej. Skuteczne stosowanie Umowy wymaga wprowadzenia wymogu posiadania wspólnotowego pozwolenia na przywóz dopuszczającego omawiane wyroby do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty wraz z systemem udzielania takich wspólnotowych pozwoleń na przywóz.

(9)

(2)

W celu zapewnienia nieprzekraczalności tych limitów ilościowych niezbędne jest ustanowienie procedury zarządzania, zgodnie z którą właściwe organy Państw Członkowskich nie będą wydawać pozwoleń na przywóz przed uzyskaniem od Komisji uprzedniego potwierdzenia, że stosowne ilości są nadal dostępne w ramach danego limitu ilościowego.

(3)

(10)

(4)

(5)

(6)

Umowa przewiduje system współpracy pomiędzy Ukrainą a Wspólnotą, mającej na celu zapobieganie omijaniu jej postanowień poprzez przeładunek, zamianę trasy lub innymi sposobami. Należy ustanowić procedurę konsultacji, na podstawie której z danym krajem można będzie porozumieć się w sprawie odpowiedniego dostosowania określonego limitu ilościowego, jeśli okaże się, że nastąpiło ominięcie warunków Umowy. Ukraina zgodziła się na podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby wszelkie dostosowania mogły być szybko zastosowane. W razie braku porozumienia w przewidzianym terminie, Wspólnota powinna mieć możliwość zastosowania równoważnego dostosowania w przypadkach gdy istnieją wyraźne dowody na obejście postanowień Umowy.

(7)

(11)

(1) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, str. 3. (2) Patrz: strona 43 niniejszego Dziennika Urzędowego. (3) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).

Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r. przywóz do Wspólnoty wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem wymagał posiadania pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 2266/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi pomiędzy Wspólnotą a Ukrainą (4). Umowa przewiduje, że przywóz ten jest zaliczany na poczet limitów na 2005 r. ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 64 z 20058.9.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 63 z 20058.9.2005

  2005/639/WE:Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 43 z 20058.9.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 42 z 20058.9.2005

  2005/638/WE:Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 22 z 20058.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1441/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Republiki Kazachstanu i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2265/2004

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.