Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1441/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Republiki Kazachstanu i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2265/2004

Data ogłoszenia:2005-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 22

Strona 1 z 10
L 232/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1441/2005 z dnia 18 lipca 2005 r.

8.9.2005

w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Republiki Kazachstanu i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2265/2004

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (9)

składów celnych, wywozu czasowego lub uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) nie należy zaliczać na poczet limitów ustalonych dla omawianych produktów.

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Republiką Kazachstanu (1), zwana dalej „UPW”, weszła w życie w dniu 1 lipca 1999 r. Artykuł 17 ust. 1 UPW stanowi, że handel niektórymi produktami stalowymi jest regulowany postanowieniami tytułu III tej umowy, z wyjątkiem art. 11, oraz postanowieniami umowy w sprawie uzgodnień ilościowych. Dnia 19 lipca 2005 r. Wspólnota Europejska i Republika Kazachstanu zawarły umowę w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi (2), zwaną dalej „Umową”. Niezbędne jest zapewnienie środków realizacji warunków Umowy we Wspólnocie, uwzględniając doświadczenie zdobyte z poprzednich umów dotyczących podobnych kwestii. Omawiane produkty należy sklasyfikować w oparciu o Nomenklaturę Scaloną, dalej zwaną „CN”, ustanowioną na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie taryfy i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3). Należy zapewnić, aby pochodzenie omawianych produktów było sprawdzane i w tym celu ustala się odpowiednie metody współpracy administracyjnej. Skuteczne wykonywanie Umowy wymaga wprowadzenia wymogu posiadania wspólnotowego pozwolenia na przywóz, dopuszczającego omawiane produkty do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty wraz z systemem udzielania takich wspólnotowych pozwoleń na przywóz. Produktów umieszczanych w wolnym obszarze celnym lub przywożonych na mocy uregulowań dotyczących

(12)

W celu zapewnienia nieprzekraczalności tych limitów ilościowych niezbędne jest ustanowienie procedury zarządzania, na mocy której właściwe władze Państw Członkowskich nie będą wydawać pozwoleń na przywóz, zanim nie uzyskają od Komisji uprzedniego potwierdzenia, że stosowne ilości są nadal dostępne w ramach danego limitu ilościowego.

(2)

(10)

(3)

(4)

(5)

Porozumienie przewiduje system współpracy pomiędzy Republiką Kazachstanu a Wspólnotą, mający na celu zapobieganie obchodzenia przepisów poprzez przeładunek, przekierowanie lub innymi sposobami. Należy ustanowić procedurę konsultacji, na podstawie której z danym krajem można będzie dojść do porozumienia w sprawie równoważnego dostosowania określonego limitu ilościowego, jeśli okaże się, że nastąpiło ominięcie warunków Umowy. Republika Kazachstanu zgodziła się na podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby wszelkie dostosowania mogły być szybko zastosowane. W przypadku braku porozumienia w przewidzianym terminie Wspólnota powinna mieć możliwość zastosowania równoważnego dostosowania, jeżeli istnieją wyraźne dowody na obejście.

(6)

(11)

(7)

Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., przywóz do Wspólnoty produktów objętych niniejszym rozporządzeniem podlega konieczności posiadania pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 2265/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu (4). Umowa przewiduje, że przywóz ten ma być wliczany na poczet limitów na 2005 r. ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(8)

(1) Dz.U. L 196 z 28.7.1999, str. 3. (2) Patrz: 64 str. niniejszego Dziennika Urzędowego. (3) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 64 z 20058.9.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 63 z 20058.9.2005

  2005/639/WE:Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 43 z 20058.9.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 42 z 20058.9.2005

  2005/638/WE:Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 1 z 20058.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1440/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2266/2004

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.