Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 42

Tytuł:

2005/638/WE:Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

Data ogłoszenia:2005-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 42

L 232/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 12 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2005/638/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, wraz z art. 300 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę między Wspólnotą Europejską i rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi. Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy, aby stała się wiążąca dla Wspólnoty.

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Ukrainą (1) weszła w życie dnia 1 marca 1998 r. Artykuł 22 ust. 1 Umowy o partnerstwie i współpracy stanowi, że handel niektórymi wyrobami stalowymi jest regulowany postanowieniami tytułu III, z wyłączeniem jego art. 14, oraz w postanowieniach Umowy. W latach 1995 — 2001 handel niektórymi wyrobami stalowymi był przedmiotem umów między Stronami, a w latach 2002, 2003 i do dnia 19 listopada 2004 r. — przedmiotem szczególnych uzgodnień. Kolejna umowa, obejmująca okres do dnia 31 grudnia 2004 r., została zawarta w dniu 19 listopada 2004 r. Na okres do 31 grudnia 2006 r. Strony wynegocjowały nową umowę. Umowa powinna zostać zatwierdzona,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r. W imieniu Rady

G. BROWN

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, str. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 64 z 20058.9.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 63 z 20058.9.2005

  2005/639/WE:Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 43 z 20058.9.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 22 z 20058.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1441/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Republiki Kazachstanu i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2265/2004

 • Dz. U. L232 - 1 z 20058.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1440/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2266/2004

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.