Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 43

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

Data ogłoszenia:2005-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 43

Strona 1 z 11
8.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA

L 232/43

między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz RZĄD UKRAINY, z drugiej strony, zwane dalej łącznie „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC, że Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi a Ukrainą, zwana dalej „UPW”, weszła w życie w dniu 1 marca 1998 r.; UWZGLĘDNIAJĄC, że Strony pragną promować systematyczny i sprawiedliwy rozwój handlu wyrobami stalowymi pomiędzy Wspólnotą i Ukrainą; UWZGLĘDNIAJĄC, że art. 22 ust. 1 UPW stanowi, że handel niektórymi wyrobami stalowymi jest regulowany postanowieniami tytułu III, z wyłączeniem jego art. 14, oraz postanowieniami umowy w sprawie ustaleń ilościowych; UWZGLĘDNIAJĄC, że niniejsza Umowa stanowi umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1 UPW; MAJĄC NA UWADZE proces przystąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu (WTO) i wsparcie Wspólnoty dla integracji Ukrainy z międzynarodowym systemem handlowym; UWZGLĘDNIAJĄC, że w latach 1995 — 2001 handel niektórymi wyrobami stalowymi był przedmiotem umowy między Stronami, w latach 2002, 2003 i 2004 — przedmiotem szczególnych uzgodnień, a od listopada 2004 r. — przedmiotem umowy, którą należy zastąpić kolejną umową; UWZGLĘDNIAJĄC, że Strony ponawiają swoje zobowiązanie do osiągnięcia pełnej liberalizacji handlu w zakresie wyrobów stalowych objętych niniejszą Umową niezwłocznie po ziszczeniu się odpowiednich warunków; UWZGLĘDNIAJĄC, że niniejszej Umowie powinna towarzyszyć współpraca między Stronami w zakresie przemysłu stalowego, obejmująca odpowiednią wymianę informacji w ramach grupy kontaktowej ds. węgla i stali przewidzianej w art. 22 ust. 2 UPW, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do handlu wyrobami stalowymi określonymi w załączniku I, pochodzącymi z Ukrainy oraz ze Wspólnoty. 2. Handel wyrobami stalowymi wymienionymi w załączniku II może podlegać limitom ilościowym. 3. Handel wyrobami stalowymi niewymienionymi w załączniku II nie podlega limitom ilościowym. 4. W przypadku wyrobów stalowych i kwestii nieobjętych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie postanowienia UPW.

określonych w załączniku II niezwłocznie po ziszczeniu się odpowiednich warunków.

3. Strony zgadzają się na odliczenie od limitów ilościowych określonych w załączniku III przywozu z Ukrainy do Wspólnoty wyrobów stalowych określonych w załączniku II od dnia 1 stycznia 2005 r. do wejścia w życie niniejszej Umowy.

Artykuł 2 1. Strony zgadzają się na przyjęcie i utrzymanie na okres obowiązywania niniejszej Umowy uzgodnień ilościowych określających limity, o których mowa w załączniku III, dotyczące wywozu z Ukrainy do Wspólnoty wyrobów określonych w załączniku II. Wywóz ten podlega systemowi podwójnej kontroli określonemu w Protokole A. 2. Strony ponawiają swoje zobowiązanie do osiągnięcia pełnej liberalizacji handlu w zakresie wyrobów stalowych

4. Przywóz ilości przekraczających ilości określone w załączniku III jest dozwolony, gdy przemysł Wspólnoty nie może sprostać wewnętrznemu popytowi, czego wynikiem jest niedobór podaży jednego lub kilku wyrobów wymienionych w załączniku II. Na wniosek jednej ze Stron podejmowane są niezwłocznie konsultacje w celu określenia stopnia niedoboru na podstawie obiektywnych dowodów. Na podstawie wniosków z konsultacji Wspólnota wszczyna swoje wewnętrzne procedury, aby zwiększyć limity ilościowe określone w załączniku III.

5. Każda ze Stron może w dowolnym czasie zwrócić się o konsultacje dotyczące: — poziomów limitów ilościowych określonych w załączniku III, gdy uwarunkowania dotyczące wyrobów objętych załącznikiem II uległy znaczącemu pogorszeniu lub znaczącej poprawie,

L 232/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 64 z 20058.9.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 63 z 20058.9.2005

  2005/639/WE:Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 42 z 20058.9.2005

  2005/638/WE:Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 22 z 20058.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1441/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Republiki Kazachstanu i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2265/2004

 • Dz. U. L232 - 1 z 20058.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1440/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2266/2004

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.