Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 64

Tytuł:

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

Data ogłoszenia:2005-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 64

Strona 1 z 10
L 232/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA

8.9.2005

pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz RZĄD REPUBLIKI KAZACHSTANU, z drugiej strony, będące Stronami niniejszej Umowy, MAJĄC NA UWADZE, że Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Republiką Kazachstanu (zwana dalej „UPW”) (1), podpisana dnia 23 stycznia 1995 r., weszła w życie z dniem 1 lipca 1999 r.; MAJĄC NA UWADZE, że Wspólnota Europejska (zwana dalej „Wspólnotą”) oraz Rząd Republiki Kazachstanu (zwany dalej „Kazachstanem”) pragną promować systematyczny i sprawiedliwy rozwój handlu produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą i Kazachstanem; MAJĄC NA UWADZE, że art. 17 ust. 1 UPW stanowi, iż handel niektórymi wyrobami stalowymi (tj. wyrobami byłej Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zwanej dalej „EWWiS”) jest regulowany postanowieniami Tytułu III UPW, z wyłączeniem jego art. 11, oraz postanowieniami Umowy; podczas gdy Umowa ta stanowi Umowę w rozumieniu art. 17 ust. 1 UPW; MAJĄC NA UWADZE, że dla lat 2000 — 2004 handel wspomnianymi wyrobami stalowymi był przedmiotem umowy, którą należy zastąpić kolejną umową, która weźmie pod uwagę rozwój w stosunkach między Stronami; MAJĄC NA UWADZE, że niniejsza Umowa ma stanowić ramy umożliwiające usunięcie ograniczeń ilościowych w handlu niektórymi wyrobami stalowymi, z zastrzeżeniem wypełnienia warunków i ustanowienia odpowiednich warunków konkurencji w zakresie wyrobów stalowych objętych niniejszą Umową; MAJĄC NA UWADZE, że niniejsza Umowa powinna być dopełniana współpracą między Stronami w odniesieniu do przemysłu stalowego, włącznie z odpowiednią wymianą informacji w ramach grupy kontaktowej, przewidzianej w art. 17 ust. 2 UPW, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do handlu wyrobami stalowymi (byłej EWWiS). 2. Handel wyrobami stalowymi określonymi w załączniku I może podlegać limitom ilościowym. 3. Handel wyrobami stalowymi nieokreślonymi w załączniku I nie podlega limitom ilościowym. 4. W przypadku wyrobów stalowych i kwestii nieobjętych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy UPW.

wyrobów wyszczególnionych w załączniku I. Przedmiotowy wywóz podlega systemowi podwójnej kontroli określonemu w Protokole A.

2. Strony ponawiają swoje zobowiązanie do osiągnięcia pełnej liberalizacji handlu w zakresie wyrobów stalowych wymienionych w załączniku I pod warunkiem ustanowienia zgodnych warunków konkurencji.

3. Zabronione jest nakładanie przez Strony względem siebie ograniczeń ilościowych, ceł, opłat lub innych podobnych środków na wywóz złomu i odpadów żelaznych określonych w Nomenklaturze Scalonej pod pozycją 7204.

Artykuł 2 1. Strony zgadzają się na ustalanie i utrzymanie dla każdego roku kalendarzowego określonych w załączniku II limitów ilościowych dotyczących wywozu z Kazachstanu do Wspólnoty

(1) Dz.U. L 196 z 28.7.1999, str. 3.

4. Strony zgadzają się na odliczenie od limitów ilościowych określonych w załączniku II przywozu z Kazachstanu do Wspólnoty wyrobów wymienionych w załączniku I, począwszy od 1.1.2005 do wejścia w życie niniejszej Umowy.

8.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/65

5. Przywóz ilości przekraczających ilości wymienione w załączniku II jest dozwolony, gdy przemysł Wspólnoty nie może sprostać wewnętrznemu popytowi, czego wynikiem jest niedobór podaży jednego lub więcej wyrobów wymienionych w załączniku I. Konsultacje odbywają się niezwłocznie na wniosek jednej ze Stron w celu określenia stopnia niedoboru na podstawie obiektywnych dowodów. Na podstawie wniosków z konsultacji Wspólnota wszczyna swoje wewnętrzne procedury, aby zwiększyć ilości określone w załączniku II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 63 z 20058.9.2005

  2005/639/WE:Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 43 z 20058.9.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 42 z 20058.9.2005

  2005/638/WE:Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 22 z 20058.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1441/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Republiki Kazachstanu i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2265/2004

 • Dz. U. L232 - 1 z 20058.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1440/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2266/2004

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.