Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 233 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2005 z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych dla niektórych produktów pochodzących z Algierii

Data ogłoszenia:2005-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 233 POZ 11

Strona 1 z 3
9.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1460/2005 z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych dla niektórych produktów pochodzących z Algierii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wielkości nowych kontyngentów taryfowych na rok 2005 powinny być obliczone proporcjonalnie do podstawowych wielkości określonych w Układzie, uwzględniając długość okresu, który upłynął do wejścia w życie Układu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1981/94 i (WE) nr 934/95 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b),

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

W celu ułatwienia zarządzania dwoma kontyngentami taryfowymi przewidzianymi już w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do win pochodzących z Algierii, ilości przywożone w ramach tych kontyngentów powinny zostać zaliczone na poczet odpowiednich kontyngentów taryfowych otwartych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 747/2001 zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

(1)

Na mocy swojej decyzji z dnia 18 lipca 2005 r. (2) Rada zatwierdziła Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony.

Ponieważ Układ obowiązuje od dnia 1 września 2005 r., niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tego samego dnia.

(8) (2)

Układ ten przewiduje koncesje taryfowe w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Algierii, obowiązujące w zakresie wspólnotowych kontyngentów taryfowych i w ramach ilości referencyjnych.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

W celu ustanowienia kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych konieczne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 747/2001.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 747/2001 wprowadza się następujące zmiany:

(4)

Ponieważ rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3590/85 z dnia 18 grudnia 1985 r. dotyczące zaświadczeń i raportów analitycznych wymaganych do przywozu wina, soku winogronowego oraz moszczu winogronowego (3) zostało uchylone na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do wymiany handlowej produktów w sektorze wina z państwami trzecimi (4), w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001 odniesienie do rozporządzenia (EWG) nr 3590/85 powinno, dla celów przejrzystości, zostać zastąpione nowym odniesieniem do rozporządzenia (WE) nr 883/2001.

1) artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Szczególne warunki uprawniające do korzystania z kontyngentów taryfowych na niektóre wina Uprawnienie do korzystania ze wspólnotowych kontyngentów taryfowych wymienionych w załącznikach od I do III o numerach porządkowych 09.1001, 09.1107 i 09.1205, jest uzależnione bądź od przedstawienia świadectwa pochodzenia wina wydanego przez właściwe władze algierskie, marokańskie lub tunezyjskie, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku XII, albo od przedstawienia dokumentu VI 1 lub wyciągu VI 2 opatrzonego komentarzem zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2001.”;

(1) Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 503/2005 (Dz.U. L 83 z 1.4.2005, str. 13). (2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (3) Dz.U. L 343 z 20.12.1985, str. 20. (4) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 908/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 56).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 233 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 52 z 20059.9.2005

  Zalecenie nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Izrael z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie realizacji planu działania UE–Izrael

 • Dz. U. L233 - 34 z 20059.9.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Izrael z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

 • Dz. U. L233 - 33 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L233 - 32 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L233 - 30 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1467/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L233 - 26 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L233 - 25 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L233 - 22 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L233 - 21 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 4. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L233 - 19 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L233 - 17 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 9 września 2005 r.

 • Dz. U. L233 - 8 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2005 z dnia 8 września 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia kilku dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych (1)

 • Dz. U. L233 - 3 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L233 - 1 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.