Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 234 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa zastosowanej przez Grecję poprzez obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku inwestycji przekraczających 30 mln EUR (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4566) (1)

Data ogłoszenia:2005-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 234 POZ 11

10.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa zastosowanej przez Grecję poprzez obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku inwestycji przekraczających 30 mln EUR (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4566)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/642/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2,

(4)

kwietnia 2004 r. (SG(2004)A/3964), zaś ostatnie informacje Grecja przekazała dnia 17 sierpnia 2004 r. (A/36270). Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych osób trzecich.

II. OPIS

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), wezwawszy zainteresowane strony do przedstawienia uwag zgodnie z przepisami wymienionymi powyżej (1),

(5)

Środek pomocy Dnia 15 stycznia 2004 r. Grecja przyjęła ustawę „Środki rozwoju i polityki społecznej – obiektywność kontroli podatkowych i inne przepisy”, która weszła w życie w dniu 30 stycznia 2004 r. z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Republiki Greckiej nr 3220/2004 (FEK A 15). Artykuł 1 ustawy stanowi, że przedsiębiorstwa, które zainwestują powyżej 30 mln EUR w Grecji korzystają z obniżenia obowiązującej stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 35 % (standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych) do 25 % przez okres 10 lat.

III. OCENA (6)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Dnia 3 marca 2004 r. (C(2004) 456 wersja ostateczna) Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w odniesieniu do środka polegającego na obniżeniu stawki podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku inwestycji przekraczających 30 mln EUR. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie środka pomocy. Odpowiedź władz greckich w sprawie wszczęcia formalnej procedury wyjaśniającej wpłynęła dnia 13

(7)

(2)

Ustawa będąca przedmiotem formalnego postępowania wyjaśniającego została uchylona przez Grecję z mocą wsteczną na mocy art. 22 ust. 1 ustawy nr 3259/2004 (opublikowanej w dniu 4 sierpnia 2004 r.). Grecja potwierdziła, że żadne przedsiębiorstwo nie skorzystało z zachęt określonych w art. 1 ustawy nr 3220/2004.

(3)

Dz.U. C 87 z 7.4.2004, str. 10. (2) Patrz: przypis 1.

(1)

L 234/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2005

(8)

Ponieważ środek pomocy nigdy nie był stosowany w praktyce i został teraz zniesiony, ocena środka pomocy i formalne postępowanie wyjaśniające na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do tego środka są obecnie bezprzedmiotowe.

w przypadku inwestycji przekraczających 30 mln EUR zostaje zamknięte. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 grudnia 2004 r. Artykuł 1 Formalne postępowanie wyjaśniające na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE wszczęte dnia 3 marca 2004 r. w odniesieniu do obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 234 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 13 z 200510.9.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/643/WPZiB z dnia 9 września 2005 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L234 - 9 z 200510.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/52/WE z dnia 9 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L234 - 8 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2005 z dnia 9 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L234 - 7 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L234 - 6 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1218/2005

 • Dz. U. L234 - 5 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu sierpniu 2005 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1241/2005

 • Dz. U. L234 - 4 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1472/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu sierpniu 2005 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1217/2005

 • Dz. U. L234 - 3 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1471/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za gruszki na Węgrzech zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L234 - 1 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.