Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 234 POZ 13

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/643/WPZiB z dnia 9 września 2005 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

Data ogłoszenia:2005-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 234 POZ 13

Strona 1 z 4
10.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/13

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/643/WPZiB z dnia 9 września 2005 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

niczo przygotowana do zapewnienia obserwatorów mających monitorować wprowadzenie w życie protokołu ustaleń (MoU). Poprosiła właściwe organy o dalsze opracowywanie planów dotyczących ewentualnego utworzenia misji obserwacyjnej na wniosek stron; oraz o nawiązanie kontaktów z ASEAN i należącymi do niego państwami w celu ewentualnej współpracy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Unia Europejska (UE) jest zaangażowana we wspieranie trwałego pokojowego rozwiązania konfliktu w Acehu (Indonezja) oraz w poprawę stabilności na terenie południowo-wschodniej Azji, między innymi dzięki postępowi w dziedzinie reform gospodarczych, prawnych, politycznych oraz sektora bezpieczeństwa.

W dniu 15 sierpnia 2005 r. GoI i GAM podpisały MoU zawierający szczegóły porozumienia i zasady rządzące stworzeniem warunków, w których możliwe jest sprawowanie rządów nad Aczinami dzięki uczciwemu i demokratycznemu procesowi w ramach unitarnego państwa i konstytucji Republiki Indonezji. W MoU przewidziane jest ustanowienie Misji Obserwacyjnej w Acehu; ma być ona ustanowiona przez UE oraz uczestniczące kraje ASEAN na mocy mandatu do monitorowania wprowadzania w życie zobowiązań podjętych przez GoI i GAM w MoU.

(2)

W dniu 11 października 2004 r. Rada potwierdziła swoje przywiązanie do idei zjednoczonej, demokratycznej, stabilnej i dostatniej Indonezji. Rada powtórzyła, że UE szanuje terytorialną integralność Republiki Indonezji oraz docenia ją jako ważnego partnera. Rada zachęciła rząd Indonezji (Government of Indonesia – GoI) do poszukiwania pokojowych rozwiązań dla terenów konfliktu i potencjalnych terenów konfliktu oraz przyjęła z zadowoleniem oświadczenie prezydenta Susilo Bambang Yudhoyono dotyczące zamiaru nadania Acehowi statusu specjalnej autonomii. Rada ponownie wyraziła pragnienie budowania bliższego partnerstwa między UE a Indonezją.

(6)

MoU przewiduje w szczególności, że GoI będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo personelu Misji Obserwacyjnej w Acehu w Indonezji oraz że GoI i Unia Europejska zawrą porozumienie dotyczące statusu misji.

(7)

Misja Obserwacyjna w Acehu będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i szkodzić celom Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, określonym w art. 11 Traktatu.

(3)

W dniu 12 lipca 2005 r. Minister Spraw Zagranicznych Indonezji w imieniu GoI zaprosił UE do uczestnictwa w Misji Obserwacyjnej w Acehu w celu wsparcia Indonezji we wprowadzaniu w życie ostatecznego porozumienia w sprawie Acehu. GoI wystosował podobne zaproszenie do następujących krajów ASEAN: Brunei, Malezji, Filipin, Singapuru i Tajlandii. Również Ruch Wyzwolenia Aceh (GAM) zgłosił swoje poparcie dla uczestnictwa UE.

(8)

Zgodnie z wytycznymi z posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei, które odbyło się w dniach 7–9 grudnia 2000 r., niniejsze wspólne działanie powinno określić rolę Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP), zgodnie z art. 18 i 26 Traktatu.

(9) (4)

W dniu 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie wspólnej misji oceniającej wysłanej do Indonezji/Acehu z ramienia Sekretariatu Rady UE/Komisji. Rada przyjęła z zadowoleniem udane zakończenie negocjacji helsinskich oraz potwierdziła, że UE jest zasad-

Art. 14 ust. 1 Traktatu wzywa do określenia kwoty referencyjnej dla całego okresu wprowadzania w życie wspólnego działania. Wskazanie kwot, które mają być pokryte z budżetu Wspólnoty obrazuje wolę organu politycznego i jest uzależnione od dostępności środków budżetowych przeznaczonych na zobowiązania w trakcie odpowiedniego roku budżetowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 234 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 11 z 200510.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa zastosowanej przez Grecję poprzez obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku inwestycji przekraczających 30 mln EUR (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4566) (1)

 • Dz. U. L234 - 9 z 200510.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/52/WE z dnia 9 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L234 - 8 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2005 z dnia 9 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L234 - 7 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L234 - 6 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1218/2005

 • Dz. U. L234 - 5 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu sierpniu 2005 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1241/2005

 • Dz. U. L234 - 4 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1472/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu sierpniu 2005 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1217/2005

 • Dz. U. L234 - 3 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1471/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za gruszki na Węgrzech zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L234 - 1 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.