Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 234 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/52/WE z dnia 9 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2005-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 234 POZ 9

10.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/9

DYREKTYWA KOMISJI 2005/52/WE z dnia 9 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2, po konsultacji z Naukowym Komitetem ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

trzone po przeprowadzeniu stosownych procedur. Opracowanie takiego ostatecznego rozporządzenia i jego wdrożenie do prawodawstwa Państw Członkowskich nie będzie możliwe przed dniem 31 sierpnia 2006 r. Dlatego należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2006 r. ich tymczasowe stosowanie w produktach kosmetycznych objętych ograniczeniami i warunkami określonymi w części 2 załącznika III. Należy zatem 76/768/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

Dyrektywa Komisji 2004/87/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego, przedłużała do dnia 31 grudnia 2005 r. tymczasowe stosowanie sześćdziesięciu farb do włosów wymienionych w części 2 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG pod pozycjami od 1 do 60 (2). Zgodnie z opublikowaną w Internecie strategią dotyczącą farb do włosów uzgodniono z Państwami Członkowskimi i zainteresowanymi stronami, że właściwym terminem przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących wyżej wymienionych farb do włosów Komitetowi Naukowemu ds. Produktów Przeznaczonych dla Konsumentów (SCCP) byłby lipiec 2005 r. Przedstawiciele przemysłu przedłożyli dodatkowe informacje dotyczące trzydziestu ośmiu farb do włosów wymienionych w wykazie znajdującym się w części 2 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG. Informacje te musi ocenić SCCP. Ostateczne rozporządzenie dotyczące tych farb do włosów, na podstawie takich ocen, i jego wdrożenie do prawodawstwa Państw Członkowskich nie będzie możliwe przed dniem 31 grudnia 2006 r. Dlatego należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2006 r. ich tymczasowe stosowanie w produktach kosmetycznych objętych ograniczeniami i warunkami określonymi w części 2 załącznika III. W odniesieniu do dwudziestu dwóch farb do włosów wymienionych w wykazie znajdującym się w części 2 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG nie przedłożono dodatkowych informacji. Ostateczne rozporządzenie dotyczące tych farb do włosów zostanie rozpa-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W części 2 lit. g) załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) w odniesieniu do pozycji wykazu 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 i 60 datę „31.12.2005” zastępuje się datą „31.8.2006”; 2) w odniesieniu do pozycji wykazu 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 i 58 datę „31.12.2005” zastępuje się datą „31.12.2006”. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 1 stycznia 2006 r. Niezwłocznie przedstawiają one Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Przepisy takie przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie ustalają sposób, w jaki odniesienie to zostanie dokonane. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/42/WE (Dz.U. L 158 z 20.6.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 287 z 8.9.2004, str. 4.

L 234/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2005

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 września 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 234 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 13 z 200510.9.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/643/WPZiB z dnia 9 września 2005 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L234 - 11 z 200510.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa zastosowanej przez Grecję poprzez obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku inwestycji przekraczających 30 mln EUR (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4566) (1)

 • Dz. U. L234 - 8 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2005 z dnia 9 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L234 - 7 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L234 - 6 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1218/2005

 • Dz. U. L234 - 5 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu sierpniu 2005 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1241/2005

 • Dz. U. L234 - 4 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1472/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu sierpniu 2005 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1217/2005

 • Dz. U. L234 - 3 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1471/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za gruszki na Węgrzech zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L234 - 1 z 200510.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2005 z dnia 9 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.