Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 235 POZ 1

Tytuł:

Regulamin pracowniczy Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

Data ogłoszenia:2005-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 235 POZ 1

Strona 1 z 20
12.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

TŁUMACZENIE

REGULAMIN

PRACOWNICZY INSTYTUTU UNII EUROPEJSKIEJ STUDIÓW NAD BEZPIECZEŃSTWEM (1)

(1) Przyjęty przez Radę przy zastosowaniu procedury pisemnej dnia 21 grudnia 2001 r. (Dz.U. L 39 z 9.2.2002, str. 18), na podstawie art. 8 wspólnego działania Rady nr 2001/554/WPZiB z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. L 200 z 25.7.2001, str. 1) oraz, w związku z tytułem II, rozdziałem III, art. 14 ust. 2 oraz tytułem II, rozdziałem IX, zmieniony przez dyrektora za zgodą zarządu dnia 15 czerwca 2005 r. na podstawie art. 1 ust. 3 Regulaminu pracowniczego. (Nowa wersja zastępująca poprzednią wersję z dnia 21 grudnia 2001 r. (Dz.U. L 39 z 9.2.2002, str. 18).

L 235/2

PL PREAMBUŁA Artykuł 1 TYTUŁ I — PRZEPISY OGÓLNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2005

Artykuł 2 — Przepisy mające zastosowanie do wszystkich pracowników Władza Oświadczenie Postępowanie Odpowiedzialność materialna Bezpieczeństwo TYTUŁ II — STATUS PRACOWNIKÓW ROZDZIAŁ I — PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 3 — Przepisy ogólne mające zastosowanie do pracowników Przywileje i immunitety Pomoc i odszkodowanie Prawa własności Działalność zewnętrzna Kandydowanie na stanowiska publiczne lub polityczne ROZDZIAŁ II — REKRUTACJA I UMOWY Artykuł 4 — Procedura rekrutacyjna Artykuł 5 — Limit wiekowy osób zatrudnianych Artykuł 6 — Badania lekarskie Artykuł 7 — Umowy i czas ich trwania Umowy początkowe Okres próbny Rozwiązywanie umów Odszkodowanie z tytułu utraty zatrudnienia Skrócony okres wypowiedzenia umowy Przepisy szczególne dotyczące osób prowadzących badania ROZDZIAŁ III — UPOSAŻENIE I DODATKI Artykuł 8 — Przepisy ogólne Artykuł 9 — Uposażenie zasadnicze Artykuł 10 — Dodatek za pracę poza krajem Artykuł 11 — Dodatki rodzinne i socjalne Dodatek rodzinny Dodatek na dzieci i inne osoby pozostające na utrzymaniu Dodatek na kształcenie Dodatek na niepełnosprawne dzieci i inne osoby niepełnosprawne pozostające na utrzymaniu Dodatek na czynsz najmu mieszkania

12.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/3

Artykuł 12 — Dodatek za obowiązki dodatkowe Artykuł 13 — Dodatek na zagospodarowanie Artykuł 14 — Potrącenia Podatek wewnętrzny Składka emerytalna Składki na zabezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie dodatkowe Artykuł 15 — Zaliczki na poczet wynagrodzenia i ich zwrot ROZDZIAŁ IV — KOSZTY PODRÓŻY Artykuł 16 — Koszty zagospodarowania i wyjazdu Artykuł 17 — Koszty przeprowadzki Artykuł 18 — Podróże służbowe ROZDZIAŁ V — ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA Artykuł 19 — Godziny pracy Artykuł 20 — Dni ustawowo wolne od pracy Artykuł 21 — Urlopy Artykuł 22 — Urlop na czas wizyty w kraju ojczystym ROZDZIAŁ VI — SPRAWOZDANIA I AWANSE Artykuł 23 — Przepisy ogólne Artykuł 24 — Procedura Artykuł 25 — Postępowanie po złożeniu sprawozdania ROZDZIAŁ VII — POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE Artykuł 26 — Definicje Artykuł 27 — Obowiązek naprawienia wyrządzonych szkód Artykuł 28 — Powiadamianie o skargach Artykuł 29 — Komisja dyscyplinarna ROZDZIAŁ VIII — ODWOŁANIA I KOMISJA ODWOŁAWCZA Artykuł 30 — Odwołania ROZDZIAŁ IX — SYSTEM EMERYTALNY Artykuł 31 TYTUŁ III — PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PRACOWNIKÓW CZASOWYCH Artykuł 32 — Przepisy ustawowe Artykuł 33 — Umowy Artykuł 34 — Wynagrodzenie Artykuł 35 — Przepisy szczególne

L 235/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2005

TYTUŁ IV — PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PŁATNYCH BIEGŁYCH, OSÓB REALIZUJĄCYCH ZLECENIA BADAWCZE I UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Artykuł 36 — Przepisy ustawowe i finansowe ZAŁĄCZNIK I ZAŁĄCZNIK II ZAŁĄCZNIK III ZAŁĄCZNIK IV ZAŁĄCZNIK V ZAŁĄCZNIK VI ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRATY ZATRUDNIENIA DODATEK ZA PRACĘ POZA KRAJEM DZIECI I INNE OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU DODATEK NA CZYNSZ NAJMU MIESZKANIA KOSZTY PODRÓŻY I PRZEPROWADZKI

ZAŁĄCZNIK VII WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPEŁNIANIEM OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH ZAŁĄCZNIK VIII ZWOLNIENIE CHOROBOWE, URLOP MACIERZYŃSKI I INNE URLOPY SPECJALNE ZAŁĄCZNIK IX ZAŁĄCZNIK X SKŁAD I PROCEDURA KOMISJI DYSCYPLINARNEJ KOMISJA ODWOŁAWCZA

12.9.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 235 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.