Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 236 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie programu pomocy Invest Northern Ireland Venture 2003, którą Zjednoczone Królestwo zamierza zastosować wobec MŚP w Irlandii Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3917) (1)

Data ogłoszenia:2005-09-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 236 POZ 14

Strona 1 z 9
L 236/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.9.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2004 r. w sprawie programu pomocy „Invest Northern Ireland Venture 2003”, którą Zjednoczone Królestwo zamierza zastosować wobec MŚP w Irlandii Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3917)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/644/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

W pismach z dnia 24 czerwca 2003 r. i 30 września 2003 r., zarejestrowanych przez Komisję odpowiednio dnia 1 lipca 2003 r. oraz dnia 1 października 2003 r., władze Zjednoczonego Królestwa dostarczyły żądane informacje.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Pismem z dnia 26 listopada 2003 r. Komisja poinformowała Zjednoczone Królestwo, że podjęła decyzję o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do przedmiotowego środka.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami (1) i uwzględniając te uwagi,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag.

I. POSTĘPOWANIE (1)

(6)

Pismem z dnia 20 marca 2003 r., zarejestrowanym przez Komisję dnia 26 marca 2003 r., władze Zjednoczonego Królestwa powiadomiły Komisję o programie „Invest Northern Ireland Venture 2003”.

(7)

W piśmie z dnia 6 stycznia 2004 r., zarejestrowanym przez Komisję dnia 9 stycznia 2004 r., Zjednoczone Królestwo przedstawiło odpowiedź na decyzję Komisji o wszczęciu postępowania.

(2)

Pismem D/53203 z dnia 15 maja 2003 r. oraz pismem D/55504 z dnia 29 sierpnia 2003 r. Komisja zażądała dalszych informacji dotyczących środka będącego przedmiotem powiadomienia.

W pismach z dnia 25 lutego 2004 r., 27 lutego 2004 r., 1 marca 2004 r., 2 marca 2004 r., 3 marca 2004 r., 4 marca 2004 r. i 5 marca 2004 r., zarejestrowanych przez Komisję w dniach 2 marca 2004 r., 3 marca 2004 r., 4 marca 2004 r., 8 marca 2004 r. i 10 marca 2004 r., Komisja otrzymała uwagi od 11 zainteresowanych stron.

(1) Dz.U. C 33 z 6.2.2004, str. 2.

(2) Patrz: FN 1.

13.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/15

(8)

W piśmie D/52015 z dnia 18 marca 2004 r. Komisja przekazała powyższe uwagi Zjednoczonemu Królestwu, które otrzymało możliwość ustosunkowania się do nich. Opinia Zjednoczonego Królestwa na temat uwag zainteresowanych stron została przedstawiona w piśmie z dnia 29 kwietnia 2004 r., zarejestrowanym przez Komisję dnia 3 maja 2004 r. W piśmie z dnia 23 czerwca 2004 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 24 czerwca 2004 r., Zjednoczone Królestwo przedłożyło dodatkowe informacje, dotyczące środka będącego przedmiotem powiadomienia.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA

(9)

z art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE (5), wartość inwestycji w MŚP na terenie Irlandii Północnej w ramach programu ochronnego Funduszu kapitału podwyższonego ryzyka i pożyczkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw jest ograniczona do kwoty 750 000 EUR w jednej transzy.

(17)

(10)

1. Cel środka

(11)

Środek ma na celu udostępnienie finansowania z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw (3) („MŚP”) w Irlandii Północnej poprzez ustanowienie nowego funduszu kapitału podwyższonego ryzyka. Celem funduszu „Invest Northern Ireland Venture 2003” (dalej zwanego „Funduszem”) jest przezwyciężenie pewnych trudności w zakresie finansowania doświadczanych przez MŚP w Irlandii Północnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 236 POZ 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L236 - 12 z 200513.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2005 z dnia 12 września 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

  • Dz. U. L236 - 3 z 200513.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2005 z dnia 12 września 2005 r. zmieniające załączniki V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

  • Dz. U. L236 - 1 z 200513.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2005 z dnia 12 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.