Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 237 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2005 z dnia 13 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2005-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 237 POZ 1

14.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1480/2005 z dnia 13 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2005 r.

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

L 237/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2005

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 13 września 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052 096 999 052 096 999 052 999 052 382 388 524 528 999 052 212 220 624 999 388 400 508 512 528 720 800 804 999 052 388 512 528 800 999 052 999 052 066 093 098 624 999

51,3 35,0 43,2 100,7 25,9 63,3 74,2 74,2 100,1 64,7 65,3 61,5 58,1 69,9 77,2 105,3 114,4 155,6 113,1 78,7 80,5 39,1 85,7 39,5 37,8 136,7 73,0 71,4 95,9 92,7 62,2 37,0 143,7 86,3 83,7 83,7 113,9 49,9 40,2 40,2 113,7 71,6

0707 00 05

0709 90 70 0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90 0809 40 05

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 237 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L237 - 8 z 200514.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2005 z dnia 13 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

  • Dz. U. L237 - 6 z 200514.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2005 z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

  • Dz. U. L237 - 3 z 200514.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2005 z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.