Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 237 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2005 z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

Data ogłoszenia:2005-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 237 POZ 3

14.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1481/2005 z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 63 ust. 3 drugi akapit i art. 64 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

sytuacji i przyszłych tendencji w odniesieniu do cen i dostępności wymienionych produktów na rynku wspólnotowym oraz cen tych produktów na rynku światowym. W konsekwencji należy zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2805/95 (2). Komitet Zarządzający ds. Wina nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, w zakresie niezbędnym do umożliwienia wywozu produktów określonych w art. 1 ust. 2 lit. a) i b) wymienionego rozporządzenia, na podstawie cen tych produktów w handlu międzynarodowym i w granicach wynikających z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu, różnica pomiędzy tymi cenami a cenami we Wspólnocie może zostać objęta refundacją wywozową. Zgodnie z art. 64 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, kwoty refundacji oraz miejsca przeznaczenia są ustalane okresowo z uwzględnieniem istniejącej

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2805/95 zastępuje się tekstem ujętym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2005 r. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 września 2005 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1188/2005 (Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 24).

(2) Dz.U. L 291 z 6.12.1995, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1605/2003 (Dz.U. L 229 z 13.9.2003, str. 15).

L 237/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 2204 30 92 9100 2204 30 94 9100 2204 30 96 9100 2204 30 98 9100 2204 21 79 9100 2204 21 79 9100 2204 21 80 9100 2204 21 80 9100 2204 21 84 9100 2204 21 84 9100 2204 21 85 9100 2204 21 85 9100 2204 21 79 9200 2204 21 79 9200 2204 21 80 9200 2204 21 80 9200 2204 21 79 9910 2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 62 9100 2204 29 62 9100 2204 29 64 9100 2204 29 64 9100 2204 29 65 9100 2204 29 65 9100 2204 29 71 9100 2204 29 71 9100 2204 29 72 9100 2204 29 72 9100

W01 W01 W01 W01 W01 W01 W01 W01 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 i W03 W02 i W03 W02 i W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03

EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl

35,121 35,121 35,121 35,121 35,121 9,305 35,121 9,305 4,822 4,822 5,826 5,826 6,585 6,585 7,958 7,958 5,644 5,644 6,820 6,820 3,394 12,825 12,825 4,822 4,822 4,822 4,822 4,822 4,822 5,826 5,826 5,826 5,826

14.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/5

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

2204 29 75 9100 2204 29 75 9100 2204 29 62 9200 2204 29 62 9200 2204 29 64 9200 2204 29 64 9200 2204 29 65 9200 2204 29 65 9200 2204 29 71 9200 2204 29 71 9200 2204 29 72 9200 2204 29 72 9200 2204 29 75 9200 2204 29 75 9200 2204 29 83 9100 2204 29 83 9100 2204 29 84 9100 2204 29 84 9100 2204 29 62 9910 2204 29 64 9910 2204 29 65 9910 2204 29 94 9910 2204 29 98 9910

W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 i W03 W02 i W03 W02 i W03 W02 i W03 W02 i W03

EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl

5,826 5,826 5,644 5,644 5,644 5,644 5,644 5,644 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,585 6,585 7,958 7,958 3,394 3,394 3,394 12,825 12,825

Uwagi: Kody produktów oraz kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), zmienione. Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z dnia 19.5.2005, str. 12). Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej: W01: Libia, Nigeria, Kamerun, Gabon, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny, Chiny, Hongkong SAR, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Gwinea Równikowa. W02: Wszystkie państwa kontynentu afrykańskiego, z wyjątkiem następujących państw: Algierii, Maroka, Tunezji, Republiki Południowej Afryki. W03: Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem następujących miejsc przeznaczenia: Afryki, Ameryki, Australii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Izraela, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Szwajcarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji, Bułgarii i Rumunii.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 237 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L237 - 8 z 200514.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2005 z dnia 13 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

  • Dz. U. L237 - 6 z 200514.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2005 z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

  • Dz. U. L237 - 1 z 200514.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2005 z dnia 13 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.