Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 237 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2005 z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

Data ogłoszenia:2005-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 237 POZ 6

L 237/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1482/2005 z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do pomidorów, pomarańczy, cytryn, winogron stołowych i jabłek maksymalna stawka konieczna do udzielenia pozwoleń w wysokości indykatywnej ilości, w granicach zaoferowanych w przetargu ilości, nie jest wyższa niż półtorej indykatywnej stawki refundacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do pomidorów, pomarańczy, cytryn, winogron stołowych i jabłek maksymalne stawki refundacji i wartości procentowe wydawania, odnoszące się do przetargu ogłoszonego rozporządzeniem (WE) nr 1317/2005, ustalone są w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2005 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1317/2005 (2) otworzyło przetarg, ustalając indykatywne stawki refundacji i indykatywne ilości, dla których mogą być wydane pozwolenia na wywóz w systemie A3. W zależności od przedstawionych ofert należy ustalić maksymalne stawki refundacji i wartości procentowe przyznawania ilości odnoszące się do ofert przedstawionych na poziomie tych maksymalnych stawek.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 210 z 12.8.2005, str. 8.

14.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/7

ZAŁĄCZNIK Wydawanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

Maksymalna stawka refundacji (EUR/t netto) Wartość procentowa przyznawania wnioskowanych ilości na poziomie maksymalnej stawki refundacji

Produkt

Pomidory Pomarańcze Cytryny Winogrona stołowe Jabłka

40 0 0 33 46

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 237 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L237 - 8 z 200514.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2005 z dnia 13 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

  • Dz. U. L237 - 3 z 200514.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2005 z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

  • Dz. U. L237 - 1 z 200514.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2005 z dnia 13 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.