Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3389) (1)

Data ogłoszenia:2005-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 16

Strona 1 z 2
L 238/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 września 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3389)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/648/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ptaków łownych, przetworów mięsnych oraz wyrobów mięsnych składających się z lub zawierających mięso tych gatunków, otrzymanych z ptaków ubitych po dniu 16 lipca 2005 r.

(5)

Decyzja Komisji 2005/432/WE (3) zawiera listę państw trzecich, z których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na przywóz wyrobów mięsnych, oraz ustanawia systemy obróbki w celu uniknięcia ryzyka przenoszenia chorób za pośrednictwem tych wyrobów. Obróbka, którą należy zastosować do wyrobu, zależy od statusu zdrowotnego kraju pochodzenia w odniesieniu do gatunku, z którego pochodzi mięso; w celu uniknięcia niepotrzebnego obciążenia dla handlu należy podtrzymać zezwolenie na przywóz wyrobów z mięsa drobiowego pochodzących z Bułgarii, poddanych całościowej obróbce w temperaturze co najmniej 70 °C.

Dnia 23 sierpnia 2005 r. Bułgaria potwierdziła wybuch rzekomego pomoru drobiu w okręgu administracyjnym Vratsa w Bułgarii. Rzekomy pomór drobiu jest wysoce zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków i z tego względu istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czynnika chorobotwórczego za pośrednictwem międzynarodowego handlu drobiem i wyrobami drobiowymi. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia zwierząt i możliwość wprowadzenia choroby do Wspólnoty należy podjąć właściwe środki w odniesieniu do przywozu żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych oraz jaj wylęgowych tych gatunków pochodzących z Bułgarii. Bułgaria podała dodatkowe informacje na temat sytuacji w związku z chorobą oraz wystąpiła z wnioskiem o regionalizację w celu zawieszenia przywozu do Wspólnoty wyłącznie z okręgu administracyjnego Vratsa, ponieważ sytuacja w kraju poza tym okręgiem wydaje się być zadowalająca. Biorąc pod uwagę dostępne obecnie informacje, możliwe jest ograniczenie środków ochronnych do określonego regionu. Należy zatem zawiesić przywóz do Wspólnoty z administracyjnego okręgu Vratsa świeżego mięsa drobiu bezgrzebieniowego oraz hodowlanych i dzikich

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z okręgów administracyjnych w Bułgarii, wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji, żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych oraz jaj wylęgowych tych gatunków.

(3)

Artykuł 2 Państwa Członkowskie zawieszają przywóz następujących produktów z okręgów administracyjnych wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji:

(4)

a) świeżego mięsa z drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych; oraz

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 25 z 200515.9.2005

  Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2005

 • Dz. U. L238 - 19 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3440)

 • Dz. U. L238 - 18 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z niektórych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3406)

 • Dz. U. L238 - 7 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2036)

 • Dz. U. L238 - 5 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefie NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L238 - 3 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L238 - 1 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.