Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z niektórych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3406)

Data ogłoszenia:2005-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 18

L 238/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z niektórych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3406) (2005/649/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W decyzji 2003/63/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Państwa Członkowskie dokonujące przywozu przekazują Komisji i pozostałym Państwom Członkowskim informacje dotyczące przywożonych na mocy niniejszej decyzji ilości oraz szczegółowe techniczne sprawozdanie z przeprowadzenia urzędowych kontroli określonych w pkt 2 lit. f) Załącznika do dnia 1 września każdego roku kalendarzowego, w którym odbywa się przywóz. Kopie wszystkich świadectw fitosanitarnych przekazuje się Komisji.”; 2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Artykuł 1 ma zastosowanie do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, które wprowadzane są do Wspólnoty w okresach: i) od 1 stycznia 2006 r. do 31 maja 2006 r.; ii) od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2007 r.; iii) od 1 stycznia 2008 r. do 31 maja 2008 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2005 r.

Na mocy dyrektywy 2000/29/WE ziemniaki, oprócz sadzeniaków, pochodzące z Kuby nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty. Jednakże dyrektywa zezwala na odstępstwa od tej zasady, pod warunkiem że nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych. Decyzja Komisji 2003/63/WE przewiduje odstępstwo w odniesieniu do przywożonych ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z niektórych prowincji Kuby z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych warunków. Niemcy i Zjednoczone Królestwo wystąpiły z wnioskiem o rozszerzenie tego odstępstwa. Okoliczności uzasadniające odstępstwo nie zmianie, a odstępstwa mają dalej zastosowanie. Należy zatem 2003/63/WE. odpowiednio zmienić ulegają (2)

(2)

(3)

(4)

(5)

decyzję W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/16/WE (Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 19). (2) Dz.U. L 24 z 29.1.2003, str. 11.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 25 z 200515.9.2005

  Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2005

 • Dz. U. L238 - 19 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3440)

 • Dz. U. L238 - 16 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3389) (1)

 • Dz. U. L238 - 7 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2036)

 • Dz. U. L238 - 5 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefie NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L238 - 3 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L238 - 1 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.