Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 września 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3440)

Data ogłoszenia:2005-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 19

Strona 1 z 4
15.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 września 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3440)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2005/650/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzgledniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2), szczególnie jej art. 3 ust. 3, 4 i ust. 5 tiret drugie oraz art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w czasie niskiej aktywności nosicieli), albo zapobieganie szerzeniu się epidemii poprzez przemieszczanie zwierząt (decyzja 2005/393/WE). Ubój zwierząt gatunków podatnych jest właściwy jedynie w przypadku zwierząt, u których stwierdzono chorobę.

(5)

Ze względu na rozwój sytuacji związanej z chorobą wskazane jest podjęcie kampanii szczepień w strefach ochrony ustanowionych wokół ognisk choroby.

(6)

Szczepienie jest środkiem, który wraz z już przyjętymi środkami zwalczania choroby, pozwala:

Ogniska choroby niebieskiego języka pojawiły się w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla inwentarza zwierząt Wspólnoty. W celu jak najszybszego zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy do wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Państwo Członkowskie w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby, na warunkach przewidzianych w decyzji 90/424/EWG. Komisja przyjęła różne decyzje, w szczególności decyzję 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (3), w celu określenia stref ochrony i nadzoru oraz ustalenia warunków, jakie muszą spełniać zwierzęta przemieszczane z tych stref.

(8)

a) ograniczyć liczbę przypadków śmiertelnych w obrębie gatunku owiec;

(2)

b) zapobiec wiremii u bydła i w ten sposób umożliwić przemieszczanie zwierząt tego gatunku ze stref objętych ograniczeniami.

(7)

(3)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4), środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin podejmowane zgodnie z zasadami wspónotowymi są finansowane przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Do celów kontroli finansowej mają zastosowanie art. 8 i 9 wymienionego rozporządzenia.

(4)

Spośród wszystkich środków przewidzianych w art. 3 ust. 2 decyzji 90/424/EWG, w odniesieniu do choroby przenoszonej wyłącznie przez „komary”, właściwe są tylko te, które mają na celu albo ochronę zwierząt przed atakami nosicieli (działanie środkami owadobójczymi, wypuszczanie zwierząt na zewnątrz jedynie

(9)

Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy uzależnić od spełnienia warunku, aby zaplanowane działania zostały rzeczywiście przeprowadzone i aby władze dostarczyły w ustalonym terminie wszelkie niezbędne informacje.

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (3) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja zmieniona decyzją 2005/603/WE (Dz.U. L 206 z 9.8.2005, str. 11).

W dniu 28 grudnia 2004 r. Hiszpania przedstawiła wysokość szacunkowych kosztów poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych walki z chorobą, w kwocie około 11,5 mln euro.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 25 z 200515.9.2005

  Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2005

 • Dz. U. L238 - 18 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z niektórych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3406)

 • Dz. U. L238 - 16 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3389) (1)

 • Dz. U. L238 - 7 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2036)

 • Dz. U. L238 - 5 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefie NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L238 - 3 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L238 - 1 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.