Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2036)

Data ogłoszenia:2005-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 7

Strona 1 z 4
15.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/7

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2036)

(Jedynie teksty w językach angielskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, słoweńskim i włoskim są autentyczne)

(2005/647/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 ust. 2 ppkt iii) zezwala na odstępstwo od art. 4 ust. 2 ppkt i) lit. d), w przypadku gdy bromek jest przywieziony lub wyprodukowany do celów kwarantanny i zastosowań przed wysyłką (QPS). Ilość bromku metylu, która może być przywożona i produkowana do tych celów w 2005 r., nie może przekraczać średniego obliczonego poziomu dla bromku metylu, który producent lub importer wprowadził do obrotu lub zastosował do własnego użytku do celów QPS w latach 1996, 1997 i 1998. Artykuł 4 ust. 3 ppkt i) lit. e) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 ustala całkowity obliczony poziom wodorochlorofluorowęglowodorów, które producenci i importerzy mogą wprowadzić do obrotu lub stosować do własnych celów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. Komisja opublikowała zawiadomienie skierowane do wpólnotowych importerów substancji kontrolowanych, zubożających warstwę ozonową (2), i otrzymała od nich deklaracje dotyczące planowanego przywozu w 2005 r. W przypadku wodorochlorofluorowęglowodorów przyznanie kontyngentów producentom i importerom jest zgodnie z postanowieniami decyzji Komisji 654/2002/WE z dnia 12 sierpnia 2002 r. określającej mechanizm przyznania producentom i importerom kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory w okresie 2003–2009 na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

(4)

Limity ilościowe związane z wprowadzeniem do obrotu we Wspólnocie substancji kontrolowanych określono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 oraz w załączniku III do tego rozporządzenia. Artykuł 4 ust. 2 ppkt i) lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zakazuje każdemu producentowi i importerowi wprowadzania do obrotu bromku metylu oraz stosowania go do własnych celów po dniu 31 grudnia 2004 r. Artykuł 4 ust. 4 ppkt i) lit. b) zezwala na odstępstwo od tego zakazu, w przypadku gdy bromek metylu jest używany do celów zamówień objętych zezwoleniami w odniesieniu do zastosowań krytycznych przez użytkowników określonych w art. 3 ust. 2 ppkt ii). Ilość bromku metylu objęta zezwoleniem w odniesieniu do zastosowań krytycznych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. jest publikowana w osobnej decyzji Komisji.

(5)

(2)

(6)

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2077/2004 (Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 28).

(2) Dz.U. C 187 z 22.7.2004, str. 11. (3) Dz.U. L 220 z 15.8.2002, str. 59.

L 238/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2005

(7)

Decyzja 2004/176/WE dotycząca przyznania kontyngentów substancji kontrolowanych w 2004 r. przestała obowiązywać dnia 31 grudnia 2004 r. Mając na względzie doświadczenie zdobyte podczas stosowania tej decyzji i wydane w związku z nią zezwolenia oraz w celu zapewnienia zainteresowanym firmom i podmiotom gospodarczym możliwości skorzystania z systemu zezwoleń we właściwym czasie, właściwe jest, aby niniejsza decyzja była stosowana od dnia 1 stycznia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 25 z 200515.9.2005

  Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2005

 • Dz. U. L238 - 19 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3440)

 • Dz. U. L238 - 18 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z niektórych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3406)

 • Dz. U. L238 - 16 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3389) (1)

 • Dz. U. L238 - 5 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefie NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L238 - 3 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L238 - 1 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.