Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 239 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 239 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

(12) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Część 1.2 rozdział I załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L

86 z 24.3.2004, str. 21. 91 z 30.3.2004, str. 17. 94 z 31.3.2004, str. 44. 94 z 31.3.2004, str. 63. 151 z 30.4.2004, str. 21. 160 z 30.4.2004, str. 7. 160 z 30.4.2004, str. 86.

15.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

L 239/3

Teksty rozporządzeń (WE) nr 136/2004, 282/2004, 585/2004, 599/2004 i decyzji 2004/253/WE, 2004/273/WE, 2004/292/WE, 2004/408/WE, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 208 z 10.6.2004, str. 17, 2004/469/WE, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 7 i 2004/477/WE, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 53 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2005 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Richard WRIGHT Przewodniczący

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 239/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2005

ZAŁĄCZNIK

W części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.

W pkt 39 (decyzja Komisji nr 2001/881/WE) dodaje się następujące tiret:

„— 32004 D 0273: decyzja Komisji 2004/273/WE z dnia 18 marca 2004 r. (Dz.U. 86 z 24.3.2004, str. 21),

32004 D 0408: decyzja Komisji 2004/408/WE z dnia 26 kwietnia 2004 (Dz.U. L 151 z 30.4.2004, str. 21), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 208 z 10.6.2004, str. 17,

32004 D 0469: decyzja Komisji 2004/469/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 160 z 30.4.2004, str. 7), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 7.”.

2.

W pkt 46 (decyzja Komisji nr 2002/459/WE) dodaje się następujące tiret:

„— 32004 D 0408: decyzja Komisji 2004/408/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 151 z 30.4.2004, str. 21), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 208 z 10.6.2004, str. 17,

32004 D 0477: decyzja Komisji 2004/477/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 86), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 53.”.

3.

Po pkt 114 (decyzja Komisji nr 2003/630/WE) wprowadza się punkty w brzmieniu:

„115. 32004 R 0136: rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (Dz.U. L 21 z 28.1.2004, str. 11).

Niniejszy akt prawny stosuje się również do Islandii w obszarach objętych szczególnymi aktami, do których odniesiono się w ust. 2 części wstępnej.

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującym dostosowaniem:

W art. 8 ust. 4 po słowie ‘Finlandia’ dodaje się słowa ‘Islandia, Norwegia’.

116. 32004 D 0253: decyzja Komisji 2004/253/WE z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiająca środki przejściowe mające zastosowanie do Węgier w związku z kontrolami weterynaryjnymi żywych zwierząt wprowadzanych na Węgry z Rumunii (Dz.U. L 79 z 17.3.2004, str. 47).

Niniejszy akt ma również zastosowanie do Islandii w obszarach objętych szczególnymi aktami, do których odniesiono się w ust. 2 części wstępnej.

117. 32004 R 0282: rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. wprowadzające dokument dotyczący sposobu zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 49 z 19.2.2004, str. 11), zmienione przez:

15.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

32004 R 0585: rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2004 z dnia 26 marca 2004 r. (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 17).

L 239/5

Niniejszy akt ma również zastosowanie do Islandii w obszarach objętych szczególnymi aktami, do których odniesiono się w ust. 2 części wstępnej. 118. 32004 D 0292: decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu Traces i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63). Niniejszy akt ma również zastosowanie do Islandii w obszarach objętych szczególnymi aktami, do których odniesiono się w ust. 2 części wstępnej. 119. 32004 R 0599: rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 44). Niniejszy akt ma również zastosowanie do Islandii w obszarach objętych szczególnymi aktami, do których odniesiono się w ust. 2 części wstępnej.”. 4. 5. 6. Skreśla się tekst pkt 14 (decyzja Komisji 92/527/EWG). Skreśla się tekst pkt 16 (decyzja Komisji 93/13/EWG). W pkt 12 (decyzja Komisji 92/486/EWG) dodaje się następujące tiret: „— 32004 D 0292: decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63).”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 239 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 68 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L239 - 67 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w określonych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L239 - 66 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L239 - 64 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L239 - 62 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 61 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 59 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 57 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 55 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 53 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 50 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 48 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 46 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 44 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 42 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 40 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 38 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 36 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 34 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 32 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 30 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 28 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 26 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 24 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 22 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 20 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 18 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 15 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 12 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 8 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 6 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.