Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 239 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 239 POZ 50

Strona 1 z 2
L 239/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 65/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

15.9.2005

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającą dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG oraz dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG (2), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 45 z 16.2.2005, str. 18. Dyrektywa 2004/39/WE uchyla dyrektywę 93/22/EWG z mocą od dnia 30 kwietnia 2006 r. (3), która jest uwzględniona w Porozumieniu i która w związku z powyższym zostanie uchylona w ramach tego Porozumienia,

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku IX do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1. W pkt 14 (dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się następujące tiret 30 (dyrektywa Rady 85/611/EWG) i 30a (dyrektywa Rady 93/6/EWG): „— 32004 L 0039: dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 45 z 16.2.2005, str. 18.”. 2. Po pkt 30c (dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkt w brzmieniu: „30ca. 32004 L 0039: Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG oraz dyrektywę 2000/12/WE Europejskiego Parlamentu i Rady i uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 45 z 16.2.2005, str. 18.

(1) (2) (3)

Dz.U. L 198 z 28.7.2005, str. 45. Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1. Dz.U. L 141 z 11.6.1993, str. 27.

15.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Do niniejszego celów Porozumienia przepisy dyrektywy odczytuje się z następującymi dostosowaniami: W odniesieniu do stosunków z przedsiębiorstwami inwestycyjnymi z krajów trzecich określonych w art. 15 dyrektywy ma zastosowanie, co następuje: 1) w celu osiągnięcia maksymalnego stopnia zbieżności w stosowaniu zasad kraju trzeciego wobec przedsiębiorstw inwestycyjnych Umawiające się Strony wymieniają informacje zgodnie z art. 15 ust. 1 i 4 oraz przeprowadzają konsultacje w sprawach odnoszących się do art. 15 ust. 2 i 3 w ramach Wspólnego Komitetu EOG i zgodnie ze szczegółowymi procedurami, które zostaną ustalone przez Umawiające się Strony; zezwolenia udzielone przez właściwe władze Umawiających się Stron przedsiębiorstwom inwestycyjnym będącym bezpośrednio lub pośrednio spółkami zależnymi przedsiębiorstw dominujących podlegających prawu państwa trzeciego obowiązują zgodnie z postanowieniami niniejszej dyrektywy na terytorium wszystkich Umawiających się Stron. Tym niemniej a) jeśli państwo trzecie wprowadzi ograniczenia ilościowe w zakładaniu przedsiębiorstw inwestycyjnych dla państwa EFTA lub wprowadzi ograniczenia dla wspomnianych przedsiębiorstw inwestycyjnych, jednocześnie nie wprowadzając ich dla wspólnotowych przedsiębiorstw inwestycyjnych, zezwolenia udzielone przez właściwe władze na terytorium Wspólnoty przedsiębiorstwom inwestycyjnym, będącym bezpośrednio lub pośrednio spółkami zależnymi przedsiębiorstw dominujących podlegających przepisom tego kraju trzeciego, obowiązują wyłącznie we Wspólnocie, chyba że państwo EFTA postanowi inaczej w ramach swojej własnej jurysdykcji; jeśli Wspólnota postanowiła, że decyzje dotyczące zezwoleń dla przedsiębiorstw inwestycyjnych będących pośrednio lub bezpośrednio spółkami zależnymi przedsiębiorstw dominujących podlegających prawu kraju trzeciego są ograniczone lub zawieszone, wszelkie zezwolenia udzielone wspomnianym przedsiębiorstwom inwestycyjnym przez właściwe władze państwa EFTA obowiązują wyłącznie w ramach jego własnej jurysdykcji, chyba że inna Strona Umawiająca się postanowi inaczej w ramach swojej własnej jurysdykcji; ograniczenia lub zawieszenia określone w akapitach a) i b) nie mogą mieć zastosowania do przedsiębiorstw inwestycyjnych lub ich spółek zależnych już dopuszczonych na terytorium Umawiającej się Strony;

L 239/51

2)

b)

c)

3)

w każdym przypadku gdy Wspólnota negocjuje z krajem trzecim na podstawie art. 15 ust. 2 i 3 w celu uzyskania dla swoich przedsiębiorstw inwestycyjnych narodowego traktowania i efektywnego dostępu do rynku, dąży do uzyskania równego traktowania dla przedsiębiorstw inwestycyjnych z państw EFTA.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 239 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 68 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L239 - 67 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w określonych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L239 - 66 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L239 - 64 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L239 - 62 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 61 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 59 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 57 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 55 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 53 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 48 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 46 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 44 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 42 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 40 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 38 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 36 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 34 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 32 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 30 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 28 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 26 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 24 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 22 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 20 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 18 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 15 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 12 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 8 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 6 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L239 - 1 z 200515.9.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.