Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikujące załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu

Data ogłoszenia:2005-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 15

Strona 1 z 3
27.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikujące załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W przypadku Państw Członkowskich korzystających z okresu przejściowego określonego w art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy ustalić na rok 2005 pułapy budżetowe mające zastosowanie do płatności bezpośrednich wymienionych w załączniku VI do wymienionego rozporządzenia.

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 64 ust. 2, art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 2, art. 143b ust. 3 i art. 145 lit. i),

Dla celów przejrzystości właściwym jest opublikowanie pułapów budżetowych dla systemu płatności jednolitych na rok 2005 po odliczeniu, od skorygowanych pułapów określonych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, pułapów ustanowionych dla płatności określonych w art. 66–70 wymienionego rozporządzenia.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

W przypadku Państw Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 r. i które w 2005 r. wdrożą system jednolitych płatności obszarowych przewidziany w tytule IVa rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, należy ustalić wysokość rocznych kopert finansowych przewidzianych na rok 2005 zgodnie z art. 143b ust. 3 wymienionego rozporządzenia.

(7) (1)

W przypadku Państw Członkowskich korzystających z możliwości przewidzianej w art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz w zależności od przekazanych informacji określonych w art. 145 lit. i) tego rozporządzenia, należy zmienić kwoty wyszczególnione w załączniku VIII do wspomnianego rozporządzenia.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

W przypadku Państw Członkowskich wdrażających w 2005 r. system płatności jednolitych przewidziany w tytule III rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, należy ustalić na 2005 r. pułapy budżetowe w odniesieniu do każdej płatności określonej w art. 66–69 do wymienionego rozporządzenia.

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 1. Pułapy budżetowe na rok 2005 określone w art. 64 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 są przedstawione w załącznikach II i III do niniejszego rozporządzenia.

(3)

W przypadku Państw Członkowskich korzystających w 2005 r. z możliwości przewidzianej w art. 70 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy ustalić na rok 2005 pułapy budżetowe mające zastosowanie do płatności bezpośrednich wykluczonych z systemu płatności jednolitych.

2. Pułapy budżetowe na rok 2005 określone w art. 71 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 są przedstawione w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2217/2004 (Dz.U. L 375 z 23.12.2004, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 48 z 200527.1.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/783/WE z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch (Dz.U. L 346 z 23 listopada 2004 r.)

 • Dz. U. L24 - 46 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 127) (1)

 • Dz. U. L24 - 45 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2003/135/WE w sprawie zakończenia planów zwalczania i szczepień w krajach federalnych Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii oraz planu zwalczania w Kraju Saary (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 119) (1)

 • Dz. U. L24 - 39 z 200527.1.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie udostępniania łączy dzierżawionych w Unii Europejskiej (Część 1 – Najważniejsze warunki udostępniania oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 103)

 • Dz. U. L24 - 35 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L24 - 33 z 200527.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/6/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 71/250/EWG w sprawie raportowania i interpretacji wyników badań analitycznych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE (1)

 • Dz. U. L24 - 27 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L24 - 24 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L24 - 22 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L24 - 8 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami obuwniczymi pochodzącymi z określonych państw trzecich

 • Dz. U. L24 - 6 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 116/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatkowaniu na ich działalność zwolnioną z opodatkowania, do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dz. U. L24 - 3 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L24 - 1 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.