Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 33

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/6/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 71/250/EWG w sprawie raportowania i interpretacji wyników badań analitycznych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE (1)

Data ogłoszenia:2005-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 33

27.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/33

DYREKTYWA KOMISJI 2005/6/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 71/250/EWG w sprawie raportowania i interpretacji wyników badań analitycznych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/373/EWG z dnia 20 lipca 1970 r. w sprawie wprowadzenia wspólnotowych metod pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli pasz (1), w szczególności jej art. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i Rady (*), w tym dioksyny i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (PCB), stosuje się część 1 pkt C(3) Załącznika do wyżej wymienionej dyrektywy. ___________ (*) Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10.”;

2) w Załączniku wprowadza się zmiany z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2

zgodnie

Dyrektywa Komisji 71/250/EWG z dnia 15 czerwca 1971 r. ustanawiająca wspólnotowe metody analizy do celów urzędowej kontroli pasz (2) zawiera przepisy dotyczące sposobu określania wyników. Aby zapewnić ujednolicone wdrażanie dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach (3) we wszystkich Państwach Członkowskich, bardzo ważne jest określenie jednolitego sposobu podawania i interpretacji wyników analiz. Należy zatem 71/250/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie dwunastu miesięcy od momentu jej wejścia w życie. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zgodności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odniesienia określają Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, które zostaną przyjęte w zakresie objętym niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 71/250/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 po akapicie drugim dodaje się następujący akapit: „W odniesieniu do substancji niepożądanych w rozumieniu dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 170 z 3.8.1970, str. 2. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36). (2) Dz.U. L 155 z 12.7.1971, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 1999/27/WE (Dz.U. L 118 z 6.5.1999, str. 36). (3) Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/100/WE (Dz.U. L 285 z 1.11.2003, str. 33).

L 24/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2005

ZAŁĄCZNIK W części 1 (ogólne przepisy dotyczące metod analizy pasz) pkt C (zastosowanie metod analizy i określanie wyników) Załącznika do dyrektywy 71/250/WE dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3. W odniesieniu do substancji niepożądanych w rozumieniu dyrektywy 2002/32/EC, w tym dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB), uznaje się, że produkt przeznaczony do żywienia zwierząt jest niezgodny pod względem ustalonej zawartości maksymalnej, w przypadku gdy wynik analizy wskazuje na przekroczenie zawartości maksymalnej z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru i poprawki na współczynnik odzysku. Badane stężenie po uwzględnieniu poprawki i odjęciu rozszerzonej niepewności pomiaru stanowi podstawę oceny zgodności. Ma to zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy stosowana metoda analizy pozwala na ustalenie wartości niepewności pomiaru i współczynnika odzysku (np. nie jest to możliwe w przypadku analizy mikroskopowej). Wynik analizy podaje się w sposób następujący (na tyle, na ile stosowana metoda analizy pozwala na ustalenie wartości niepewności pomiaru i współczynnika odzysku): a) jako skorygowany lub nieskorygowany na współczynnik odzysku, sposób raportowania i podanie współczynnika odzysku powinno być wskazane; b) jako »x +/– U«, gdzie x oznacza wynik analizy, a U rozszerzoną niepewność pomiaru, przy użyciu współczynnika rozszerzenia k=2, który daje wynik w przedziale ufności 95 %.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 48 z 200527.1.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/783/WE z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch (Dz.U. L 346 z 23 listopada 2004 r.)

 • Dz. U. L24 - 46 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 127) (1)

 • Dz. U. L24 - 45 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2003/135/WE w sprawie zakończenia planów zwalczania i szczepień w krajach federalnych Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii oraz planu zwalczania w Kraju Saary (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 119) (1)

 • Dz. U. L24 - 39 z 200527.1.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie udostępniania łączy dzierżawionych w Unii Europejskiej (Część 1 – Najważniejsze warunki udostępniania oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 103)

 • Dz. U. L24 - 35 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L24 - 27 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L24 - 24 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L24 - 22 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L24 - 15 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikujące załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu

 • Dz. U. L24 - 8 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami obuwniczymi pochodzącymi z określonych państw trzecich

 • Dz. U. L24 - 6 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 116/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatkowaniu na ich działalność zwolnioną z opodatkowania, do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dz. U. L24 - 3 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L24 - 1 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.