Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

Data ogłoszenia:2005-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 35

Strona 1 z 3
27.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/35

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

(Jedynie teksty w językach niemieckim, francuskim i angielskim są autentyczne)

(2005/56/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

natury politycznej, i wymaga dużego doświadczenia technicznego i finansowego przez cały czas trwania cyklu projektu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Przekazanie agencji wykonawczej zadań związanych z realizacją programów może nastąpić przy założeniu jasnego podziału na etapy programowania projektu i podejmowania decyzji w sprawie finansowania, które powinny leżeć w gestii Komisji, z jednej strony, oraz na realizację projektów, która powinna zostać powierzona agencji wykonawczej, z drugiej strony.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 58/2003 upoważnia Komisję do ustanawiania agencji wykonawczych zgodnie ze statutem ogólnym określonym przez wyżej określone rozporządzenie oraz powierzania im niektórych zadań w zakresie zarządzania jednym lub wieloma programami wspólnotowymi; niniejsza decyzja nie narusza zakresu wyżej określonego rozporządzenia.

(5)

(2)

Upoważnienie Komisji do ustanawiania agencji wykonawczych ma na celu umożliwienie jej koncentracji na podstawowych działaniach i funkcjach, których nie można zlecić na zewnątrz bez utraty kontroli i ostatecznej odpowiedzialności za działania, którymi zarządzają agencje wykonawcze.

(6)

Ustanowienie agencji wykonawczej nie zmienia faktu przekazania Komisji przez Radę zarządzania niektórymi etapami działań realizowanych w ramach poszczególnych programów ani faktu przekazania krajowym agencjom zadań w zakresie zarządzania określonymi programami.

(3)

Zarządzanie niektórymi centralnymi aspektami wielu programów w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego wymaga realizacji projektów technicznych, z którymi nie wiąże się podejmowanie decyzji

(1) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1.

Przeprowadzona w tym celu analiza kosztów i korzyści wykazała, że wykorzystanie agencji wykonawczej do zarządzania niektórymi centralnymi aspektami programów w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego stanowi najkorzystniejszą z dostępnych opcji, zarówno z punktu widzenia finansowego, jak i pozafinansowego.

L 24/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2005

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych.

a) drugi etap wspólnotowego programu działań w dziedzinie edukacji „Sokrates”, zatwierdzony decyzją 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2);

(8)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. określa typowe rozporządzenie finansowe dla agencji wykonawczych ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003 (1),

b) drugi etap wspólnotowego programu działań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci”, zatwierdzony decyzją Rady 1999/382/WE (3);

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Ustanowienie agencji 1. Niniejszym ustanawia się agencję wykonawczą (zwaną dalej „Agencją”) odpowiedzialną za zarządzanie działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego, której statut i zasady działania określone są w rozporządzeniu (WE) nr 58/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 48 z 200527.1.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/783/WE z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch (Dz.U. L 346 z 23 listopada 2004 r.)

 • Dz. U. L24 - 46 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 127) (1)

 • Dz. U. L24 - 45 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2003/135/WE w sprawie zakończenia planów zwalczania i szczepień w krajach federalnych Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii oraz planu zwalczania w Kraju Saary (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 119) (1)

 • Dz. U. L24 - 39 z 200527.1.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie udostępniania łączy dzierżawionych w Unii Europejskiej (Część 1 – Najważniejsze warunki udostępniania oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 103)

 • Dz. U. L24 - 33 z 200527.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/6/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 71/250/EWG w sprawie raportowania i interpretacji wyników badań analitycznych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE (1)

 • Dz. U. L24 - 27 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L24 - 24 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L24 - 22 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L24 - 15 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikujące załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu

 • Dz. U. L24 - 8 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami obuwniczymi pochodzącymi z określonych państw trzecich

 • Dz. U. L24 - 6 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 116/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatkowaniu na ich działalność zwolnioną z opodatkowania, do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dz. U. L24 - 3 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L24 - 1 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.