Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 39

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie udostępniania łączy dzierżawionych w Unii Europejskiej (Część 1 – Najważniejsze warunki udostępniania oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 103)

Data ogłoszenia:2005-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 39

Strona 1 z 4
27.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/39

ZALECENIE KOMISJI z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie udostępniania łączy dzierżawionych w Unii Europejskiej (Część 1 – Najważniejsze warunki udostępniania oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 103) (2005/57/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (1), („dyrektywa ramowa”), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Jednakże określone wymogi pozostaną w mocy zgodnie z art. 27 dyrektywy ramowej oraz art. 16 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (4) („dyrektywa o usłudze powszechnej”). Zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy o usłudze powszechnej i art. 7 dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (5) („dyrektywa o dostępie”) wcześniejsze wymogi pozostają w mocy do czasu, gdy odpowiednie rynki zostaną poddane analizie zgodnie z art. 16 dyrektywy ramowej i art. 16 ust. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej.

(1)

Użytkownicy na terenie Wspólnoty wymagają konkurencyjnych warunków udostępniania łączy dzierżawionych oraz dostępu do usług szybkiej transmisji danych, tak aby w szczególności europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa mogły korzystać z możliwości, jakie oferuje szybki rozwój Internetu i handlu elektronicznego.

(5)

(2)

Konkurencja w udostępnianiu łączy dzierżawionych zaczęła się pojawiać od 1 stycznia 1996 r. wraz z liberalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej, ale była w dużym stopniu ograniczona do linii o wysokiej przepustowości łączących duże odległości; analiza rynków łączy dzierżawionych zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 dyrektywy ramowej, jeżeli krajowy organ regulacyjny stwierdza, że odpowiedni rynek nie jest skutecznie konkurencyjny, wówczas wskazuje przedsiębiorstwa posiadające znaczącą pozycję na rynku i nakłada na nie stosowne specyficzne wymogi albo utrzymuje w mocy lub zmienia dotychczas obowiązujące wymogi. Zgodnie z art. 18 ust. 1 dyrektywy o usłudze powszechnej, jeżeli krajowy organ regulacyjny stwierdza, że rynek minimalnego zestawu łączy dzierżawionych nie jest skutecznie konkurencyjny, wskazuje on przedsiębiorstwa o znaczącej sile rynkowej i nakłada na nie wymogi dotyczące zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych oraz warunków z nimi związanych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy o dostępie, krajowe organy regulacyjne wspierają i, tam gdzie to właściwe, zapewniają odpowiedni dostęp oraz wzajemne połączenia oraz mogą w tym celu nakładać odpowiednie wymogi.

(3)

Niektóre organizacje obsługujące usługi łączy dzierżawionych były zobowiązane do świadczenia tych usług na zasadach niedyskryminacji zgodnie z dyrektywą 97/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wzajemnych połączeń w telekomunikacji ze względu na zapewnienie usług powszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastosowanie zasady otwartej sieci (ONP) (2) oraz zgodnie z dyrektywą Rady 92/44/EWG z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie zastosowania zasady otwartej sieci do łączy dzierżawionych (3); dyrektywy te straciły moc zgodnie z art. 26 dyrektywy ramowej począwszy od dnia 24 lipca 2003 r.

(6)

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33. (2) Dz.U. L 199 z 26.7.1997, str. 32. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/61/WE (Dz.U. L 268 z 3.10.1998, str. 37). (3) Dz.U. L 165 z 19.6.1992, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 98/80/WE (Dz.U. L 14 z 20.1.1998, str. 27).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 48 z 200527.1.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/783/WE z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch (Dz.U. L 346 z 23 listopada 2004 r.)

 • Dz. U. L24 - 46 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 127) (1)

 • Dz. U. L24 - 45 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2003/135/WE w sprawie zakończenia planów zwalczania i szczepień w krajach federalnych Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii oraz planu zwalczania w Kraju Saary (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 119) (1)

 • Dz. U. L24 - 35 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L24 - 33 z 200527.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/6/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 71/250/EWG w sprawie raportowania i interpretacji wyników badań analitycznych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE (1)

 • Dz. U. L24 - 27 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L24 - 24 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L24 - 22 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L24 - 15 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikujące załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu

 • Dz. U. L24 - 8 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami obuwniczymi pochodzącymi z określonych państw trzecich

 • Dz. U. L24 - 6 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 116/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatkowaniu na ich działalność zwolnioną z opodatkowania, do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dz. U. L24 - 3 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L24 - 1 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.