Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 127) (1)

Data ogłoszenia:2005-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 46

L 24/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 stycznia 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 127)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/59/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 2,

cych okręgów: Trnava (w tym okręgi Piešťany, Hlohovec i Trnava), Levice (w tym okręg Levice), Nitra (w tym okręgi Nitra i Zlaté Moravce), Topoľčany (w tym okręg Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (w tym okręg Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (w tym okręgi Trenčín i Bánovce nad Bebravou), Prievidza (w tym okręgi Prievidza i Partizánske), Púchov (w tym okręgi Púchov i Ilava), Žiar nad Hronom (w tym okręgi Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (w tym okręgi Zvolen i Detva), Banská Bystrica (w tym okręgi Banská Bystrica i Brezno), Lučenec (w tym okręg Lučenec i Poltár) oraz Veľký Krtíš.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

W 2004 r. na niektórych obszarach Słowacji wystąpił klasyczny pomór świń wśród populacji dzikich świń. W odpowiedzi na wybuch klasycznego pomoru świń Komisja przyjęła decyzje 2004/375/WE (2), 2004/625/WE (3) i 2004/831/WE (4) zmieniające decyzję Komisji 2003/526/WE z dnia 18 lipca 2003 r. dotyczącą środków ochronnych odnoszących się do klasycznego pomoru świń w niektórych Państwach Członkowskich (5), która ustanowiła pewne dodatkowe środki kontroli choroby.

Ponadto Słowacja zamierza wprowadzić szczepienie dzikich świń w okręgach: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec i Poltár i w związku z tym przedstawiła również do zatwierdzenia plan szczepień interwencyjnych.

(5)

Władze Słowacji zezwoliły na stosowanie doustnej przynęty szczepionek atenuowanych z żywych bakterii przeciwko klasycznemu świń (szczep C) w celu uodpornienia dzikich

w postaci złożonych pomorowi świń.

(2)

Słowacja wprowadziła intensywny program badania klasycznego pomoru świń u dzikich świń na terenie całego kraju, a szczególnie na obszarach zakażonych. Program ten jest nadal realizowany.

(6)

Przeanalizowano przedstawione przez Słowację plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń na wyznaczonych obszarach i stwierdzono, że są zgodne z dyrektywą 2001/89/WE.

(3)

W związku z powyższym Słowacja złożyła ostatnio do zatwierdzenia plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w okręgowych ośrodkach administracji ds. weterynaryjnych i żywieniowych (DVFA) następują-

(7)

Dla zachowania przejrzystości należy określić w niniejszej decyzji obszary geograficzne, na których plany zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych mają zostać zrealizowane.

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 72. 3) Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 36. ( (4) Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 61. (5) Dz.U. L 183 z 22.7.2003, str. 46. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/831/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

27.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/47

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Słowacja natychmiast podejmie niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie poda je do wiadomości i niezwłocznie poinformuje o tym Komisję. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

Artykuł 1 Przedstawiony przez Słowację plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń na obszarze, o którym mowa w pkt. 1 Załącznika, zostaje zatwierdzony.

Artykuł 2 Przedstawiony przez Słowację plan szczepień interwencyjnych dzikich świń na obszarze, o którym mowa w pkt. 2 Załącznika, zostaje zatwierdzony. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK 1) Obszary, na których realizowany ma być plan zwalczania klasycznego pomoru świń Następujące okręgowe ośrodki administracji ds. weterynaryjnych i żywieniowych (DVFA): Trnava (w tym okręgi Piešťany, Hlohovec i Trnava), Levice (w tym okręg Levice), Nitra (w tym okręgi Nitra i Zlaté Moravce), Topoľčany (w tym okręg Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (w tym okręg Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (w tym okręgi Trenčín i Bánovce nad Bebravou), Prievidza (w tym okręgi Prievidza i Partizánske), Púchov (w tym okręgi Púchov i Ilava), Žiar nad Hronom (w tym okręgi Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (w tym okręgi Zvolen i Detva), Banská Bystrica (w tym okręgi Banská Bystrica i Brezno), Lučenec (w tym okręg Lučenec i Poltár) oraz Veľký Krtíš. 2) Obszary, na których realizowany ma być plan szczepień interwencyjnych Okręgi: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec i Poltár.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 48 z 200527.1.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/783/WE z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch (Dz.U. L 346 z 23 listopada 2004 r.)

 • Dz. U. L24 - 45 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2003/135/WE w sprawie zakończenia planów zwalczania i szczepień w krajach federalnych Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii oraz planu zwalczania w Kraju Saary (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 119) (1)

 • Dz. U. L24 - 39 z 200527.1.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie udostępniania łączy dzierżawionych w Unii Europejskiej (Część 1 – Najważniejsze warunki udostępniania oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 103)

 • Dz. U. L24 - 35 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L24 - 33 z 200527.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/6/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 71/250/EWG w sprawie raportowania i interpretacji wyników badań analitycznych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE (1)

 • Dz. U. L24 - 27 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L24 - 24 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L24 - 22 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L24 - 15 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikujące załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu

 • Dz. U. L24 - 8 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami obuwniczymi pochodzącymi z określonych państw trzecich

 • Dz. U. L24 - 6 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 116/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatkowaniu na ich działalność zwolnioną z opodatkowania, do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dz. U. L24 - 3 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L24 - 1 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.