Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami obuwniczymi pochodzącymi z określonych państw trzecich

Data ogłoszenia:2005-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 8

Strona 1 z 5
L 24/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 117/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami obuwniczymi pochodzącymi z określonych państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

wysiłków, wysokość produkcji wspólnotowego przemysłu obuwniczego oraz jego udział w rynku w dalszym ciągu spadają z powodu taniego przywozu z zagranicy. W latach 2000–2003 przywóz wyrobów obuwniczych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej nieobjętych kontyngentami gwałtownie wzrósł, zarówno jeżeli chodzi o wartości bezwzględne, jak i udział w rynku Wspólnoty. Ceny wyrobów objętych wspomnianym przywozem były znacznie niższe niż ceny porównywalnych wyrobów wyprodukowanych we Wspólnocie. Średni wzrost przywozu wynosił 59 % pomiędzy 2000 a 2003 r., natomiast średnia różnica cen wynosiła 21 %. Biorąc pod uwagę fakt, że przeważające warunki rynkowe dotyczące wszystkich wyrobów obuwniczych są takie same, oczekuje się, że niedawna liberalizacja doprowadzi do znacznego zwiększenia przywozu. Biorąc pod uwagę ostatnie tendencje w przywozie tego rodzaju obuwia, zniesienie kontyngentów w 2005 r. mogłoby doprowadzić do podwojenia przywozu w krótkiej perspektywie czasowej, co najprawdopodobniej spowoduje zmniejszenie udziału przemysłu Wspólnoty w rynku o 6 % oraz utratę 17 000 miejsc pracy. Dlatego też można uznać, do celów art. 11 rozporządzenia (WE) nr 3285/94, że istnieje zagrożenie poniesienia szkody przez producentów wspólnotowych. Ten prawdopodobny skutek jest na tyle poważny, że interesy Wspólnoty wymagają, aby przywóz niektórych wyrobów obuwniczych pochodzących z Chin podlegał uprzedniemu nadzorowi wspólnotowemu celem dostarczenia informacji statystycznych umożliwiających szybką analizę tendencji przywozu. Wspomniane wyroby obuwnicze, obejmujące głównie obuwie od średniej do wysokiej jakości, wciąż stanowią znaczną część produkcji obuwia we Wspólnocie, z tego względu można je uznać za produkty wrażliwe. Uprzedni nadzór wspólnotowy za pomocą automatycznego systemu przyznawania pozwoleń na przywóz mającego zastosowanie do dnia 31 stycznia 2006 r. dostarczyłby najszybszych środków umożliwiających uzyskanie jasnego obrazu wczesnych skutków zniesienia wspomnianych kontyngentów, ponieważ uzyskanie konkretnych danych z jakiegokolwiek systemu opartego na danych historycznych wymaga dłuższego czasu. Celem uzyskania ogólnego obrazu tendencji w przywozie obuwia właściwe jest również ustanowienie stosowanego z mocą wsteczną i opartego na systemie celnym systemu nadzoru przywozu wszelkiego rodzaju wyrobów obuwniczych ze wszystkich źródeł. Obejmuje to obuwie podlegające wcześniejszemu nadzorowi. Przeprowadzanie nadzoru uprzedniego można zakończyć, gdy system retrospektywny zacznie w pełni funkcjonować, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2006 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94 (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

System kontyngentów na wyroby obuwnicze ustanowiony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 427/2003 z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie mechanizmu tymczasowych środków ochronnych przy przywozie określonych towarów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 519/94 w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (2) przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2005 r.

(6)

(2)

W dniu 7 grudnia 2004 r. niektóre Państwa Członkowskie poinformowały Komisję, że stosowne byłoby nałożenie środków nadzoru na wyroby obuwnicze zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3285/94.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 24 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 48 z 200527.1.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/783/WE z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch (Dz.U. L 346 z 23 listopada 2004 r.)

 • Dz. U. L24 - 46 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 127) (1)

 • Dz. U. L24 - 45 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2003/135/WE w sprawie zakończenia planów zwalczania i szczepień w krajach federalnych Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii oraz planu zwalczania w Kraju Saary (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 119) (1)

 • Dz. U. L24 - 39 z 200527.1.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie udostępniania łączy dzierżawionych w Unii Europejskiej (Część 1 – Najważniejsze warunki udostępniania oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 103)

 • Dz. U. L24 - 35 z 200527.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L24 - 33 z 200527.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/6/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 71/250/EWG w sprawie raportowania i interpretacji wyników badań analitycznych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE (1)

 • Dz. U. L24 - 27 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L24 - 24 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L24 - 22 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L24 - 15 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikujące załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu

 • Dz. U. L24 - 6 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 116/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatkowaniu na ich działalność zwolnioną z opodatkowania, do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dz. U. L24 - 3 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L24 - 1 z 200527.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.