Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 240 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1487/2005 z dnia 12 września 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 240 POZ 1

Strona 1 z 18
16.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1487/2005 z dnia 12 września 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

rało się rozporządzenie tymczasowe. Wszystkim stronom przyznano okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. POSTĘPOWANIE

Niektóre z zainteresowanych stron zgłosiły uwagi na piśmie. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono także wypowiedzenie się w formie ustnej. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie informacje, które uznała za niezbędne. Uwagi w formie pisemnej i ustnej, złożone przez strony, zostały rozpatrzone i, jeżeli uznano to za właściwe, dokonano odpowiedniej zmiany wstępnych ustaleń. Komisja ujawniła następnie wszystkie istotne fakty i założenia, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Ponadto stronom przyznano okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji. Uwagi przedstawione przez strony ustnie lub pisemnie zostały rozpatrzone, a tam, gdzie było to właściwe, dokonano odpowiedniej zmiany wniosku o nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego.

B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

(5)

1. Środki tymczasowe

(1)

W dniu 15 marca 2005 r., rozporządzeniem (WE) nr 426/2005 (2) („rozporządzenie tymczasowe”), Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Przypomina się, że okres objęty dochodzeniem („OD”) w odniesieniu do dumpingu i szkody obejmował okres od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. Badanie tendencji potrzebnych do analizy szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do końca OD („okres badany”). 2. Dalsze postępowanie

(6)

(2)

(3)

W następstwie nałożenia tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych z ChRL wszystkie strony zawiadomiono o informacjach i założeniach, na których opie-

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 69 z 16.3.2005, str. 6.

Przypomina się, że w motywie 11 rozporządzenia tymczasowego produkt objęty postępowaniem zdefiniowano jako wykończone tkaniny odzieżowe z włókien poliestrowych, którymi są tkaniny z włókna syntetycznego z zawartością co najmniej 85 % wagowo włókna poliestrowego teksturowanego lub nieteksturowanego, barwionego lub z nadrukiem. Niniejszym wyjaśnia się, że o ile produkt objęty postępowaniem jest zazwyczaj używany do produkcji odzieży, tj. między innymi do wyrobu podszewki odzieżowej oraz wyrobu kurtek, odzieży sportowej, odzieży narciarskiej, bielizny i galanterii, może być on również używany, chociaż w mniejszym zakresie, do innych celów. Stąd też wszystkie wykończone tkaniny z włókien poliestrowych, jak opisano powyżej, są objęte definicją produktu, bez względu na ich końcowe zastosowanie. Niezależnie od tego, czy produkt objęty postępowaniem jest używany w takim czy innym celu, jego podstawowe właściwości fizyczne, techniczne i chemiczne pozostają bez zmian i dlatego różnica w użyciu nie wpływa na definicję produktu objętego postępowaniem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 240 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 45 z 200516.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa C 38/03 wprowadzonej przez Hiszpanię (dalsza pomoc na restrukturyzację dla stoczni państwowych w Hiszpanii) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3918) (1)

 • Dz. U. L240 - 44 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L240 - 43 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L240 - 42 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L240 - 40 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L240 - 39 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1262/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne

 • Dz. U. L240 - 38 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2005 z dnia 15 września 2005 r. zawierające sprostowanie do decyzji Rady i Komisji 2005/430/WE, Euratom w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony

 • Dz. U. L240 - 37 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L240 - 36 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1166/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L240 - 35 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L240 - 33 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L240 - 25 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L240 - 24 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1491/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 5. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L240 - 22 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1490/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1462/2005

 • Dz. U. L240 - 19 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1489/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2005 r.

 • Dz. U. L240 - 17 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.