Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 240 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa C 38/03 wprowadzonej przez Hiszpanię (dalsza pomoc na restrukturyzację dla stoczni państwowych w Hiszpanii) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3918) (1)

Data ogłoszenia:2005-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 240 POZ 45

Strona 1 z 10
16.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/45

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa C 38/03 wprowadzonej przez Hiszpanię (dalsza pomoc na restrukturyzację dla stoczni państwowych w Hiszpanii) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3918)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/652/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1013/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. w sprawie pomocy dla określonych stoczni w okresie restrukturyzacji (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1540/98 z dnia 29 czerwca 1998 r. ustanawiające nowe zasady dotyczące pomocy dla przemysłu stoczniowego (2), wezwawszy zainteresowane strony do przedstawienia uwag zgodnie z postanowieniami powyższych dokumentów (3) oraz uwzględniając te uwagi, a także mając na uwadze co następuje:

I. PROCEDURA (1)

W latach 2000, 2001 i 2002, holding państwowy Sociedad Estatal de Participationes Industriales (zwany dalej SEPI) zapewnił spółce IZAR Construcciones navales (zwaną dalej IZAR) wsparcie kapitałowe na łączną sumę 1 477 mln EUR. Pismami z dnia 8 listopada 2002 r. i z dnia 14 stycznia 2003 r. Komisja wystąpiła o informacje na ten temat.

(3)

Decyzją z dnia 27 maja 2003 r. Komisja wszczęła procedurę przewidzianą w art. 88 ust. 2 Traktatu WE (zwane dalej „otwarcie”) w sprawie transakcji przekazania przez SEPI 1 477 mln EUR spółce IZAR. Władze Hiszpanii zostały poinformowane o decyzji pismem Komisji z dnia 28 maja 2003 r.

(4)

Pismami z dnia 11 lipca 2003 r., 29 lipca 2003 r., 11 sierpnia 2003 r., 19 stycznia 2004 r., 23 lutego 2004 r., 14 kwietnia 2004 r. i 26 lipca 2004 r., Hiszpania przedstawiła swoje uwagi w sprawie otwarcia tej procedury.

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1013/97, decyzją z dnia 6 sierpnia 1997 r. (4). Komisja zatwierdziła pomoc na restrukturyzację dla stoczni państwowych w Hiszpanii wynoszącą około 1,9 mld euro. Zgodnie z tą decyzją, jak i z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1013/97, warunek zatwierdzenia pomocy stanowiło nieprzyznawanie dalszych środków pomocowych na cele restrukturyzacyjne.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 148 z 6.6.1997, str. 1. L 202 z 18.7.1998, str. 1. C 201 z 26.8.2003, str. 3. C 354 z 21.11.1997, str. 2.

(5)

(1) (2) (3) (4)

Po otwarciu procedury, Komisja otrzymała uwagi pismem od Royal Van Lent Shipyard z dnia 24 września 2003 r., pismem z dnia 24 września od strony zastrzegającej sobie anonimowość oraz pismem z dnia 6 października 2003 r. od IZAR. Uwagi te zostały przekazane Hiszpanii pismem z dnia 13 października 2003 r. Hiszpania przedstawiła komentarze w formie pisma z dnia 10 listopada 2003 r. W dniu 17 listopada 2003 r. IZAR wystąpił z pozwem (5) przeciwko Komisji do Sądu Pierwszej Instancji, żądając anulowania otwartej procedury.

(5) Dz.U. C 21 z 24.1.2004, str. 42, sprawa T-382/03.

L 240/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2005

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY BENEFICJENCI (6)

W lipcu 2000 r. SEPI podjął decyzję o połączeniu wszystkich państwowych, wojskowych i cywilnych stoczni i związanych z nim działalności, które w tym okresie prowadziły działalność w formie spółek, w jedną grupę. Wszystkie cywilne stocznie i związane z nimi działalności zostały w ten sposób wykupione, w dniu 20 lipca 2000 r. i połączone pod jedną nazwą BAZAN, która została następnie zmieniona na IZAR. IZAR prowadzi działalność cywilną głównie w Astilleros de Cadiz („Cadiz”), Astilleros de Puerto Real („Puerto Real”), Astilleros de Sestao („Sestao”), Astilleros de Sevilla („Sevilla”), Juliana Constructora Gijonesa („Juliana”), Fábrica de Manises („Manises”), Astilleros de Fene („Fene”). IZAR posiada również trzy stocznie, Ferrol, Cartagena i San Fernando, które budują statki głównie dla celów wojskowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 240 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 44 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L240 - 43 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L240 - 42 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L240 - 40 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L240 - 39 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1262/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne

 • Dz. U. L240 - 38 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2005 z dnia 15 września 2005 r. zawierające sprostowanie do decyzji Rady i Komisji 2005/430/WE, Euratom w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony

 • Dz. U. L240 - 37 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L240 - 36 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1166/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L240 - 35 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L240 - 33 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L240 - 25 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L240 - 24 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1491/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 5. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L240 - 22 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1490/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1462/2005

 • Dz. U. L240 - 19 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1489/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2005 r.

 • Dz. U. L240 - 17 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L240 - 1 z 200516.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1487/2005 z dnia 12 września 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.