Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 września 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3441) (1)

Data ogłoszenia:2005-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 64

Strona 1 z 2
L 241/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 września 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3441)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/657/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik IX, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I, lit. d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jednakże zakłady te nie są w stanie zakończyć procesu modernizacji w określonym terminie ze względu na wyjątkowe ograniczenia techniczne. Jest zatem uzasadnione przydzielenie im dodatkowego czasu na zakończenie procesu modernizacji.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

(6)

Litwie przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. Dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/472/WE (1), 2004/473/WE (2) i 2005/421/WE (3). Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz Litwy, niektóre zakłady w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym zakończyły proces modernizacji i spełniają obecnie w pełni normy prawa wspólnotowego. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym. Określona liczba zakładów dokonała znacznych postępów w osiągnięciu zgodności z wymaganiami strukturalnymi ustanowionymi prawem wspólnotowym.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 61; sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 34. (2) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 67; sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 39. (3) Dz.U. L 143 z 7.6.2005, str. 38.

17.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/65

ZAŁĄCZNIK „Dodatek B, o którym mowa w załączniku IX, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I (*) Wykaz zakładów, ze wskazaniem braków oraz terminami wyznaczonymi do ich uzupełnienia Zakłady mięsne Wykaz pierwotny

Data pełnego dostosowania

Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Braki

1.

77-23

UAB »Jatkančių mėsinė«, Jatkančių k., Tauragės r, Tauragės aps.

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I, rozdział I, pkt 1 załącznik I, rozdział I, pkt 2 załącznik I, rozdział I, pkt 4 lit. c) załącznik I, rozdział I, pkt 9, 11 i 12 załącznik I, rozdział II, pkt 14 lit. a), b), c), e), f), g), h), k) i l) załącznik I, rozdział III, pkt 15 lit. b) dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A, rozdział I, pkt 1 załącznik A, rozdział I, pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g) załącznik A, rozdział I, pkt 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 15 załącznik B, rozdział I, pkt 2 lit. a), d), e) i f) załącznik B, rozdział I, pkt 2 lit. d), e), h) i i) dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a), b), c), e), f) i g) załącznik I, rozdział I, pkt 2 załącznik I, rozdział I, pkt 11 i 12 załącznik I, rozdział II, pkt 14 lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 63 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako document nr C(2005) 3444) (1)

 • Dz. U. L241 - 59 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Włochy w formie ulg podatkowych na inwestycje (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2638) (1)

 • Dz. U. L241 - 58 z 200517.9.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/2/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mianowania szefa zespołu policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L241 - 57 z 200517.9.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/1/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L241 - 51 z 200517.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/53/WE z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chlorotalonilu, chlorotoluronu, cypermetryny, daminozydu i tiofanatu metylu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L241 - 48 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2005 z dnia 16 września 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 17 września 2005 r.

 • Dz. U. L241 - 45 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2005 z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L241 - 15 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L241 - 14 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2005 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu z krajów najmniej rozwiniętych

 • Dz. U. L241 - 12 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2005 z dnia 16 września 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych września 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L241 - 11 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 342. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L241 - 10 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 89. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L241 - 9 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 26. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L241 - 7 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 170. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L241 - 5 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 170. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L241 - 3 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L241 - 1 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.