Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 36

Tytuł:

Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2005-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 36

Strona 1 z 99
L 242/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2005

UKŁAD EUROŚRÓDZIEMNOMORSKI

ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI, zwane dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz KRÓLESTWO MAROKA, zwane dalej „Marokiem”, z drugiej strony, UWZGLĘDNIAJĄC bliskość i współzależność istniejącą między Wspólnotą, jej Państwami Członkowskimi a Marokiem, zbudowaną na związkach historycznych i wspólnych wartościach;

19.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/37

UWZGLĘDNIAJĄC, że Wspólnota, jej Państwa Członkowskie i Maroko pragną zacieśnić te więzi i trwale ustanowić trwałe stosunki opierające się na wzajemności, solidaryzmie, partnerstwie oraz współpracy; UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie, jakie Strony przywiązują do przestrzegania zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w szczególności do przestrzegania praw człowieka i swobód politycznych i gospodarczych, które stanowią fundament Stowarzyszenia; UWZGLĘDNIAJĄC dotychczasowy rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej na kontynencie europejskim oraz w Maroku oraz wynikającą z tego wspólną odpowiedzialność dotyczącą stabilności, bezpieczeństwa i pomyślności regionu eurośródziemnomorskiego; UWZGLĘDNIAJĄC znaczące postępy poczynione przez Maroko i naród marokański w kierunku osiągania celów pełnej integracji gospodarki marokańskiej z gospodarką światową oraz uczestnictwa we wspólnocie państw demokratycznych; ŚWIADOMI z jednej strony, znaczenia stosunków w całościowym kontekście eurośródziemnomorskim oraz z drugiej strony, celu integracji między krajami Maghrebu; PRAGNĄC w pełni zrealizować cele stowarzyszenia poprzez wykonanie odpowiednich postanowień niniejszego Układu, w celu zbliżenia poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego Wspólnoty i Królestwa Maroka, ŚWIADOMI znaczenia niniejszego Układu, opartego na wzajemności interesów, wzajemnych ustępstwach, współpracy i dialogu; PRAGNĄC ustanowić i rozwijać polityczną konsultację w kwestiach dwustronnych i międzynarodowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; MAJĄC NA UWADZE wolę niesienia przez Wspólnotę znaczącego wsparcia dla Maroka w jego wysiłkach na rzecz reform gospodarczych, dostosowań strukturalnych oraz rozwoju społecznego; UWZGLĘDNIAJĄC zaangażowanie Wspólnoty i Maroka w wolny handel, zgodnie z prawami i zobowiązaniami wynikającymi z Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), w jego formie po Rundzie Urugwajskiej; PRAGNĄC ustanowić współpracę, wspieraną stałym dialogiem, w dziedzinach gospodarczych, społecznych i kulturalnych w celu osiągnięcia lepszego wzajemnego zrozumienia; PRZEKONANI, że niniejszy Układ stworzy sprzyjające ramy dla rozwoju partnerstwa, które opiera się na inicjatywie prywatnej, historycznym wyborze podzielanym przez Wspólnotę i Maroko, oraz że stworzy klimat sprzyjający rozwojowi ich stosunków gospodarczych, handlowych i w zakresie inwestycji, czynnik istotnego wsparcia restrukturyzacji gospodarczej i modernizacji technologicznej,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Ustanawia się Stowarzyszenie między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Marokiem, z drugiej strony. 2. Niniejszy Układ ma na celu:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 36 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L242 - 231 z 200519.9.2005

    Akt końcowy

  • Dz. U. L242 - 2 z 200519.9.2005

    Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L242 - 1 z 200519.9.2005

    Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.