Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 243 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia rejestru miejsc przewidzianych do stworzenia sieci interkalibracji zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3140)

Data ogłoszenia:2005-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 243 POZ 1

Strona 1 z 24
19.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia rejestru miejsc przewidzianych do stworzenia sieci interkalibracji zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3140) (2005/646/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (1), w szczególności ppkt vii) sekcji 1.4.1 załącznika V,

a także mając na uwadze, co następuje:

Sekcja 1.4.1 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE ustanawia proces zapewnienia porównywalności wyników monitorowania biologicznego między Państwami Członkowskimi, będącego centralną częścią klasyfikacji stanu ekologicznego. W tym celu konieczne jest porównanie wyników systemów monitorowania i klasyfikacji Państw Członkowskich w ramach sieci interkalibracji składającej się z miejsc monitorowania w każdym Państwie Członkowskim i w każdym ekoregionie Wspólnoty. Dyrektywa nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek zebrania, w miarę potrzeby, niezbędnych informacji w odniesieniu do miejsc włączonych do sieci interkalibracji w celu umożliwienia oceny zgodności krajowych systemów klasyfikacji z normatywnymi definicjami zawartymi w załączniku V do dyrektywy 2000/60/WE oraz porównywalności systemów klasyfikacji między Państwami Członkowskimi.

(1)

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) ppkt ii) dyrektywy 2000/60/WE nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek ochrony, poprawy i przywrócenia wszystkich części wód powierzchniowych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie dyrektywy, z zastrzeżeniem niektórych wyjątków, zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku V do dyrektywy. Artykuł 4 ust. 1 lit. a) ppkt iii) dyrektywy 2000/60/WE nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek ochrony i poprawy wszystkich sztucznych i silnie zmienionych części wód w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie dyrektywy, z zastrzeżeniem niektórych wyjątków, zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku V do dyrektywy. Zgodnie z ppkt i) sekcji 1.4.1 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE w przypadku silnie zmienionych lub sztucznych części wód odniesienia do stanu ekologicznego powinny być konstruowane jako odniesienia do potencjału ekologicznego.

(3)

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją nr 2455/2001/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2001, str. 1).

W celu ustanowienia rejestru miejsc przewidzianych do stworzenia sieci interkalibracji, o której mowa w ppkt vii) sekcji 1.4.1 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE, Państwa Członkowskie zostały poproszone o wybranie miejsc w oparciu o własną interpretację normatywnych definicji granic między klasami bardzo dobrą i dobrą oraz między dobrą i umiarkowaną. W odniesieniu do tych miejsc wymagane było podanie obecnego tymczasowego stanu klasyfikacji. Każde Państwo Członkowskie zostało poproszone o dostarczenie, jeśli to możliwe, istotnych informacji w odniesieniu do przynajmniej dwóch miejsc dla każdej z dwóch granic między klasami dla każdego wspólnego typu części wód powierzchniowych wybranych do celów stworzenia sieci interkalibracji obecnego na jego terytorium. Państwa Członkowskie zostały również poproszone o wskazanie miejsc, które zgodnie z tymczasową klasyfikacją opartą na obecnych krajowych metodach oceny znajdują się w pobliżu wyżej wymienionych granic klasyfikacji, ale niekoniecznie dokładnie na granicach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 243 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L243 - 49 z 200519.9.2005

    Sprostowanie do Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.