Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 244 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wkładu Wspólnoty w finansowanie szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka we Francji w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3445)

Data ogłoszenia:2005-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 244 POZ 24

Strona 1 z 2
L 244/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.9.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wkładu Wspólnoty w finansowanie szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka we Francji w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3445)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2005/659/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2), w szczególności jej art. 3 ust. 3, 4 i 5 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (3), w celu określenia stref ochrony i nadzoru oraz ustalenia warunków, jakie muszą spełniać zwierzęta przemieszczane z tych stref.

(5)

Spośród wszystkich środków przewidzianych w art. 3 ust. 2 decyzji 90/424/EWG, w odniesieniu do choroby przenoszonej wyłącznie przez „komary”, właściwe są tylko te, które mają na celu albo ochronę zwierząt przed atakami nosicieli (poprzez zastosowanie środków owadobójczych, wypuszczanie zwierząt na zewnątrz jedynie w czasie niskiej aktywności nosicieli) albo zapobieganie szerzeniu się epidemii poprzez przemieszczanie zwierząt (decyzja 2005/393/WE). Ubój zwierząt gatunków podatnych jest właściwy jedynie w przypadku zwierząt, u których stwierdzono chorobę. Ze względu na fakt, że wirus w dalszym ciągu się rozprzestrzenia, a szczepienie zapewnia ochronę jedynie przez okres jednego roku, należy w każdym roku ponownie przeprowadzać szczepienie przeciw chorobie niebieskiego języka w celu zahamowania rozwoju epidemii. Ze względu na rozwój sytuacji związanej z chorobą wskazane jest podjęcie kampanii szczepień w strefach ochrony ustanowionych wokół ognisk choroby. Szczepienie jest środkiem, który, wraz z już przyjętymi środkami zwalczania choroby, pozwala: a) ograniczyć liczbę przypadków śmiertelnych w obrębie gatunku owiec; b) zapobiec wiremii u bydła i w ten sposób umożliwić przemieszczanie zwierząt tego gatunku ze stref objętych ograniczeniami.

Od 2000 r. pojawiają się we Francji, zwłaszcza na Korsyce, ogniska choroby niebieskiego języka. W dniu 13 września 2004 r. Francja ponownie ogłosiła pojawienie się nowych ognisk choroby niebieskiego języka na Korsyce. Potwierdzono wystąpienie serotypów 2, 4 i 16. Pojawienie się choroby niebieskiego języka jest poważnym zagrożeniem dla inwentarza zwierząt Wspólnoty. Komisja przyjęła różne decyzje, w szczególności decyzję 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref

(7)

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31).

(3) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/603/WE (Dz.U. L 206 z 9.8.2005, str. 11).

20.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/25

(8)

Francja przedstawiła plan szczepień, który przewiduje wykorzystanie nowej dostępnej już szczepionki inaktywowanej (serotyp 2).

Artykuł 2 Przyznanie Francji wsparcia finansowego Wspólnoty W celu zwalczania choroby niebieskiego języka w 2004 r. i w pierwszej połowie 2005 r. Francja może uzyskać na szczepienia przeciw chorobie niebieskiego języka na Korsyce wkład finansowy Wspólnoty w wysokości:

(9)

W dniu 23 listopada 2004 r. Francja przedstawiła wniosek o refundację wydatków poniesionych na szczepienia przeciw tej chorobie. Według dostępnych informacji zakupiono około 300 000 dawek szczepionki inaktywowanej (serotyp 2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 244 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200520.9.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowującego i wykonującego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniającego decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r. (Dz.U. L 369 z 16.12.2004)

 • Dz. U. L244 - 28 z 200520.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3446)

 • Dz. U. L244 - 21 z 200520.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/54/WE z dnia 19 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia tribenuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L244 - 19 z 200520.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2005 z dnia 19 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L244 - 13 z 200520.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2005 z dnia 19 września 2005 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L244 - 11 z 200520.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2005 z dnia 19 września 2005 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do acetyloizowalerylotylozyny i fluazuronu (1)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200520.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2005 z dnia 19 września 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L244 - 3 z 200520.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2005 z dnia 19 września 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L244 - 1 z 200520.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1515/2005 z dnia 19 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.